Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)

Het bijzonder comité voor de sociale dienst is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. 

Het BCSD vergadert minstens één keer per maand. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling