Woonvisie Nieuwerkerken

Op 19 september 2019 keurde de gemeenteraad de woonvisie Nieuwerkerken goed.

Lees de integrale woonvisie in de bijlagen.

'Het is goed wonen in Nieuwerkerken. De bewoners loven de rust, het groen, de open ruimte … Dit zijn zeker kwaliteiten die moeten gekoesterd en versterkt worden. Met de nieuwe inzichten en ambities op bovenlokaal niveau op wonen en ruimte, liggen er echter een aantal uitdagingen klaar. Concentratie van het wonen in de steden, het vrijwaren van de schaarse open ruimte en aandacht voor milieu en klimaat zijn de trends. Dit wil zeker niet zeggen dat de plattelandsdorpen moeten verdwijnen. Wel moeten we nadenken hoe we in de toekomst slimmer willen bouwen en de ruimte gebruiken, zonder het karakter en de eigenheid van onze dorpen te verliezen. Het Vlaamse gewest gaf de lokale besturen grote verantwoordelijkheden om het beleid rond ruimte en wonen in te vullen en te regisseren. Om dit waar te kunnen maken, moeten nu de lijnen worden uitgezet waarlangs de gemeente in de toekomst wil ontwikkelen. Dit kan niet zomaar uit de losse pols. Enkel door een grondige analyse van de huidige stand van zaken met betrekking tot de dorpskernen, het gebouwenpatrimonium en de bewoners, de demografische evoluties, de wensen van de bewoners en de ontwikkeling van het ruimtelijk beleid kunnen de juiste sporen worden uitgezet. De maatschappij is immers in voortdurende verandering: de bevolking vergrijst, gezinnen worden kleiner, de behoeften veranderen en de mobiliteit en technologie ontwikkelen zich razendsnel. Een gedragen visie op de toekomst van het wonen in de gemeente mag natuurlijk geen ijle droom zijn. De doelstellingen op lange en korte termijn moeten helder omschreven worden, zodat het beleid een duidelijk houvast heeft voor te nemen beslissingen en de bewoners kunnen zien hoe dit toekomstbeleid consequent wordt uitgevoerd. Door een plan met concrete acties op te stellen kan het lokale beleid de personen en middelen voorzien om de gestelde doelstellingen binnen de te bepalen termijnen te verwezenlijken. Zo wordt een woonvisie een echt toekomstplan.'