Wie valt er in de prijzen?

Gepubliceerd op dinsdag 6 november 2018 15.07 u.
Ongetwijfeld ken jij iemand uit je eigen gezin, straat, vereniging, vrienden– of kennissenkring die zich inzet voor haar of zijn medemensen, die zorgt dat onze gemeenschap bloeit, die zich verdienstelijk heeft gemaakt in het voorbije jaar.

Jij kunt ervoor zorgen dat die persoon en/of vereniging in de bloemetjes wordt gezet en welverdiende aandacht krijgt. Vandaar deze warme oproep om die mensen en verenigingen te nomineren voor een prijs. Lees hieronder hoe je dat doet!

De prijzen van cultuur-, sport- en jeugdraad, samen met de Nieuwerkerkenaar, worden op vrijdag 11 januari 2019 voor de 9de keer tijdens een gezamenlijke receptie uitgereikt.

Graag roepen we iedereen op om mensen of verenigingen uit het culturele, sport- of jeugdveld te nomineren voor de respectievelijke prijzen. Voor de Nieuwerkerkenaar komt iedereen in aanmerking die een opmerkelijke prestatie heeft geleverd. Hieronder vind je meer info over het hoe, wat en waarom.

Jeugdprijs

Voor de 14de keer doet het gemeentebestuur een oproep aan iedere inwoner van Nieuwerkerken om een persoon of vereniging die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de jeugd en/of het jeugdwerk te nomineren Dit kan via brief of e-mail.

Op voordracht van de jeugdraad kan dan de jeugdprijs uitgereikt worden.

Ken je iemand uit je omgeving en/of zie jij iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de jeugd en vind je dat hij of zij die prijs verdient? Laat het ons dan weten.

Nieuwerkerkenaar

Tweejaarlijks wordt er een oproep gedaan om één of meerdere personen die Nieuwerkerken of een vereniging uit Nieuwerkerken in een positief daglicht stelden d.m.v. een opmerkelijke verwezenlijking of prestatie te nomineren als Nieuwerkerkenaar. De prijs kan ook niet toegekend worden. Naast de winnaars kunnen ook één of meerdere personen eervol vermeld worden. Met een dergelijke vermelding wenst de jury haar erkenning uit te spreken over het geleverde werk. Het moet een stimulans betekenen om op de ingeslagen weg verder te gaan. De kandidaten kunnen genomineerd worden door een persoon of een vereniging uit Nieuwerkerken. De voordracht van een kandidaat gebeurt schriftelijk, duidelijk gemotiveerd en met vermelding van naam en adres van de voordrager én de genomineerde

Cultuurprijs

Cultuur is een breed begrip. Wij verstaan hieronder alles wat te maken heeft met taal, schone kunsten, vorming, vrijetijdsbesteding en toerisme, alsook het cultureel patrimonium. Je hebt vast wel een verdienstelijke persoon of vereniging op het oog om in de belangstelling te zetten. Stuur je gemotiveerd voorstel tijdig in.

In het 'Reglement Cultuurprijs Nieuwerkerken' vind je alle bijzonderheden:

Reglement CULTUURPRIJS Nieuwerkerken

De cultuurprijs kan tweejaarlijks toegekend worden aan een persoon of een vereniging met uitzonderlijke culturele, wetenschappelijke of artistieke verdiensten.

  1. Iedere persoon die gedurende minstens vijf jaar in de gemeente woonachtig is of gedurende minstens vijf onafgebroken jaren in de gemeente heeft gewoond, komt in aanmerking voor de cultuurprijs. Dit geldt ook voor iedere vereniging waarvan de zetel in de gemeente is gevestigd.
  2. Elke persoon woonachtig in de gemeente en elke vereniging die er gevestigd is, kan een kandidaat voordragen. Deze kandidaat moet echter voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn in punt 2.
  3. Elke persoon of vereniging kan slechts éénmaal in een periode van vijf jaar de cultuurprijs ontvangen.
  4. De cultuurprijs bestaat uit een kunstwerk, geschonken door de cultuurraad. De prijs wordt eigendom van de winnaar of de winnende vereniging.
  5. De voordracht van een kandidaat gebeurt schriftelijk en met de nodige motivatie. Ze vermeldt de naam en het adres van de voordrachtgever. De voordracht moet binnen de afgesproken termijn toekomen bij de cultuurraad, secretariaat, Kerkstraat 113 of cultuurraad@nieuwerkerken.be.
  6. De voordracht wordt beoordeeld door een jury die bestaat uit een oneven aantal personen (minstens 5) leden van het bestuur, eventueel aangevuld met maximum 3 deskundigen door de bestuursleden gekozen.
  7. De keuze van de jury is bindend.
  8. De cultuurprijs wordt uitgereikt op een speciale zitting.

Trofeeën sportverdienste

Zoals elk jaar vieren we ook in 2019 onze sportkampioenen van 2018 (11 januari 2019). Daarom lanceren we deze oproep. Alle sporters die in het afgelopen jaar (2018) kampioentitels behaalden of speciale prestaties leverden op sportief vlak, komen in aanmerking. Sporters die ook in aanmerking komen, zijn sporters met 15 jaren dienst in clubverband, bestuursleden met 20 jaren dienst of verenigingen die hun 10-jarig, 25-jarig, 35-jarig, 50-jarig, 60-jarig, 75-jarig of 100-jarig bestaan vieren. Mogen wij daarom vragen aan al degenen die zich in een hoger genoemde situatie bevinden, of iemand kennen die zich in zo een situatie bevindt, ons dit te melden. Je kan dit doen door op onderstaand adres volgende gegevens te bezorgen: naam, adres, geboortedatum en eventueel telefoonnummer.

Oproep jubilerende verenigingen (jeugd, cultuur)

Ter gelegenheid van de viering van een 10-jarig, 25-jarig, 35-jarig, 50-jarig, 60-jarig, 75-jarig of 100-jarig bestaan van een lokale vereniging, wordt door het gemeentebestuur één gezamenlijke receptie aangeboden aan al de leden van die verenigingen. Indien het jaar van de viering samenvalt met de uitreiking van de cultuurprijs, jeugdprijs en Nieuwerkerkenaar worden de jubilerende verenigingen op deze receptie uitgenodigd

De betrokken verenigingen brengen daartoe uiterlijk 15 december van het voorafgaande jaar schriftelijk ter kennis van het college van burgemeester en schepenen dat zij in aanmerking komen voor die receptie met vermelding van het aantal jaren bestaan en het aantal leden.

Indien jouw vereniging in 2019 hiervoor in aanmerking komt, vergeet dit dan zeker niet te melden. Je aanvraag ter attentie van de burgemeester en schepenen mag ook bezorgd worden via de dienst vrije tijd: vrijetijd@nieuwerkerken.be of per fax 011 67 37 00.

Alle nominaties zowel voor de Nieuwerkerkenaar, de cultuurprijs, de jeugdprijs, de sportprijzen als het melden van jubilerende jeugd- of cultuurverenigingen kunnen via de dienst vrije tijd, Kerkstraat 113, 3850 Nieuwerkerken ofwel door afgifte van een persoonlijke motivatiebrief ofwel via vrijetijd@nieuwerkerken.be of fax 011 67 37 00.

Nominaties moeten uiterlijk ingediend worden op donderdag 22 november 2018 om 24 uur. Daarna wordt er onherroepelijk afgesloten.

Het melden van jubilerende verenigingen moet uiterlijk tegen 15 december 2018 gebeuren.