Verzekeringsattest objectieve aansprakelijkheid

Omschrijving

Volgens de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing ben je als uitbater van een inrichting die toegankelijk is voor het publiek verplicht een verzekering van objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing af te sluiten.

Deze verzekering beschermt derden die in uw zaak schade lijden door brand of ontploffing. Objectieve aansprakelijkheid betekent dat je verplicht bent om de slachtoffers te vergoeden. Zelfs als je geen fout gemaakt hebt of als je slechts gedeeltelijk verantwoordelijk bent. Zodra er een link is tussen hun schade en de brand of ontploffing kunnen de slachtoffers erop rekenen dat hun lichamelijke en materiële schade sowieso vergoed wordt.

Welke inrichtingen (volgens KB van 28 februari 1991)?

 • dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt;
 • restaurants, frituren en drankgelegenheden wanneer de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte tenminste 50 m² bedraagt;
 • hotels en motels met ten minste 4 kamers én die ten minste 10 klanten kunnen ontvangen;
 • kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte telt van ten minste 1.000 m²;
 • jeugdherbergen;
 • artistieke cabarets en circussen;
 • casino’s;
 • culturele centra;
 • polyvalente zalen, voor onder meer voorstellingen, openbare vergaderingen en sportmanifestaties (buurthuizen, parochiezalen, …);
 • sportzalen;
 • schietstands;
 • stadions;
 • handelsbeurzen en tentoonstellingszalen;
 • gesloten kermisinstallaties waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 100 m² bedraagt;
 • opblaasbare structuren die overeind worden gehouden door een kunstmatig gecreëerde overdruk.
 • handelsgalerijen waarvan de totale oppervlakte voor het publiek toegankelijke oppervlakte gelijk is of groter dan 1.000 m²;
 • pretparken en lunaparken;
 • ziekenhuizen en verzorgingsintellingen die vallen onder de medische sector;
 • service-flatgebouwen voor bejaarden, woningcomplexen met dienstverlening en rustoorden;
 • inrichtingen voor onderwijs en beroepsopleiding;
 • kantoorgebouwen met een totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte van ten minste 500 m²;
 • stations;
 • gebouwen voor de uitoefening van erediensten, waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 1000 m2 bedraagt;
 • de gebouwen van de hoven en rechtbanken;

Procedure 

Bij het afsluiten van een verzekering objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing levert de verzekeringsmaatschappij een attest af. Een duplicaat van dit attest moet overgemaakt worden aan de burgemeester. 

Het is de taak van de burgemeester om te controleren of de door de wet bedoelde inrichtingen de vereiste verzekeringspolis hebben afgesloten. De burgemeester heeft de bevoegdheid om de tijdelijke sluiting op te leggen van de inrichting die niet voldoet aan de door de wet voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. Indien de burgemeester vaststelt dat een inrichting geen geldig verzekeringsattest heeft wordt er een proces-verbaal opgesteld door de politie.