Afzonderlijke sluitingspremie

Als uw onderneming hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot uw vestiging ernstig bemoeilijken, kunt u onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. Als u al een hinderpremie hebt gekregen en door die openbare werken uw vestiging tijdelijk moet sluiten, kunt u een bijkomende sluitingspremie krijgen.

Ook ondernemers die niet vooraf zijn aangeschreven door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) en die dus geen hinderpremie hebben gekregen, kunnen in specifieke gevallen recht hebben op een afzonderlijke sluitingspremie als ze door de openbare werken tijdelijk moeten sluiten.

Voorwaarden

U kunt de afzonderlijke sluitingspremie alleen aanvragen:

  • als uw vestiging vooraf niet was geselecteerd voor de hinderpremie, maar toch moet sluiten als gevolg van ernstige hinder door openbare werken. In dat geval moet u uw aanvraag ondersteunen met de nodige bewijsstukken.
  • als uw vestiging gedurende minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen de deuren moet sluiten als gevolg van de ernstige hinder door openbare werken.
  • als uw onderneming behoort tot de detailhandel (winkeliers) of de horeca, of bepaalde diensten (retail) verleent waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is en als de betrokken vestiging gelegen is buiten de hinderzone en dus niet is geselecteerd voor de hinderpremie en/of de bijkomende sluitingspremie.
  • als uw onderneming behoort tot een beperkt aantal vrije beroepen en diensten die niet buiten de praktijkmuren of fysieke grenzen van de vestiging te organiseren zijn, zoals huisarts, specialist, tandarts, psychiater, kinesist, dierenarts, advocaat, notaris, fotograaf, makelaar in onroerend goed, verhuurder van divers materieel, cateraar, uitbater van een kampeerterrein, een drukkerij of een uitgeverij, ongeacht of de betrokken vestiging gelegen is binnen of buiten de hinderzone.
    De NACE-code van de hoofdactiviteit moet voorkomen op de lijst van aanvaardbare NACE-codes (alleen de NACE-codes ‘groep 2’). NACE is een officiële Europese lijst van activiteitsomschrijvingen die door de RSZ, de btw-administratie en de ondernemingsloketten gebruikt wordt om bedrijven in te delen in sectoren.

Uw onderneming kan de sluitingspremie in totaal voor maximaal 365 sluitingsdagen per hinderperiode krijgen. De hinderperiode is de periode dat er onafgebroken werkzaamheden plaatsvinden die ernstige hinder veroorzaken.

Procedure

U dient uw premieaanvraag in via de webapplicatie van de hinderpremie. U doet dat:

  • ten vroegste op de dag dat de openbare werken beginnen
  • ten laatste op de dag dat uw sluitingsperiode ingaat.

Meerdere aanvragen

Per periode van 30 sluitingsdagen dient u een nieuwe aanvraag voor een sluitingspremie in.
De eerste keer dat u de afzonderlijke sluitingsperiode aanvraagt, mag de opgegeven sluitingsperiode maximaal 37 dagen tellen. De premies voor de daarop volgende sluitingsperiodes vraagt u dan aan in blokken van maximaal 30 kalenderdagen.

Het is ook mogelijk om binnen één hinderperiode de sluitingspremie aan te vragen voor verschillende sluitingsperiodes hebben die niet op elkaar aansluiten. Een sluitingsperiode is een aaneensluitende periode van sluitingsdagen.

Bewijsmateriaal

U moet aantonen dat de sluiting van de vestiging het gevolg is van de openbare werken. U kunt dat het best doen met bewijsmateriaal in de vorm van duidelijke foto’s van de huidige situatie, relevante mededelingen of berichten die u ontvangen hebt, slechtere exploitatiecijfers, specifieke informatie op de website van uw onderneming, ... Dat bewijsmateriaal laadt u in uw elektronische aanvraag als bestand op.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) zal het bewijsmateriaal nader onderzoeken en daarna een beslissing nemen over uw aanvraag. Bij een positieve beslissing zal de afzonderlijke hinderpremie automatisch worden uitbetaald.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) kan altijd controles uitvoeren. Als daaruit blijkt dat er onterecht een premie is uitbetaald of dat er een te hoog bedrag is uitbetaald, kan het agentschap de premie helemaal of gedeeltelijk terugvorderen.

Bedrag

De afzonderlijke sluitingspremie bedraagt 80 euro per dag dat uw vestiging daadwerkelijk gesloten blijft. De premie begint te lopen vanaf de 8ste kalenderdag van de opgegeven sluitingsperiode.

Als de betrokken vestiging normaal gezien minder dan 5 dagen per week open is, wordt de afzonderlijke sluitingspremie alleen toegekend voor de dagen waarop de vestiging in normale omstandigheden open zou zijn. In dat geval wordt de sluitingspremie dus niet toegekend voor alle dagen van de opgegeven sluitingsperiode.

De hinderpremie en de sluitingspremie die is toegekend na 1 januari 2018, is vrijgesteld van belastingen.

Regelgeving

Europees wettelijk kader

18/12/2013 - Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun

Vlaams wettelijk kader

15/07/2016 - Decreet houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest.

12/05/2017 - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15/07/2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest.