Vergoedingen van netbeheerders bij laattijdige (her)aansluiting en stroomonderbreking

Als u een aansluiting hebt of vraagt op een distributienetwerk van aardgas en elektriciteit, dan kunt u bij bepaalde problemen in die distributie aan netbeheerder Fluvius een vergoeding vragen.

De voorziene vergoedingen van de netbeheerder bestaan uit bepaalde vastgelegde bedragen per dag vertraging. Die bedragen staan los van de mogelijk echt geleden schade (materiële schade).

Voorwaarden

De vergoeding kan aangevraagd worden in 3 gevallen:

 1. als de gevraagde aansluiting op het distributienet te laat gebeurde
 2. als een heraansluiting te laat gebeurde
 3. als de elektrische stroomtoevoer ongepland langer dan 4 uur was onderbroken.
  De stroomonderbrekingen mag niet op voorhand aangekondigd zijn.

Procedure

 1. U dient de aanvraag voor uw vergoeding in bij netbeheerder Fluvius.
  • Dit moet gebeuren binnen 30 kalenderdagen na de effectieve (her)aansluiting of na de stroomonderbreking.
  • U kunt de forfaitaire vergoeding online bij Fluvius aanvragen. Het kan ook telefonisch of in een klantenkantoor van Fluvius.
 2. Fluvius bevestigt de ontvangst van uw aanvraag binnen de 10 werkdagen.

 3. Na ontvangst moet Fluvius binnen de 60 dagen schriftelijk laten weten als uw aanvraag onontvankelijk is of onvolledig, en waarom dat zo is. Als uw aanvraag onvolledig was, krijgt u een termijn van ten minste 30 dagen om die aanvraag te vervolledigen. Als dat niet lukt, vervalt de aanvraag.

 4. Als uw aanvraag gegrond wordt bevonden dan zal Fluvius u de vergoeding uitbetalen binnen de 60 dagen na uw aanvraag. U zult daarvan schriftelijk verwittigd worden.

Bedrag

Financieel voordeel

De dagvergoeding voor een laattijdige aansluiting bedraagt:

 • 25 euro (per dag vertraging) voor een gezin
 • 50 euro (per dag vertraging) voor een niet-huishoudelijke netgebruiker
 • 100 euro (per dag vertraging) voor een laattijdige aansluiting met detailstudie

De vergoeding voor een laattijdige heraansluiting bedraagt 75 euro (per dag vertraging) voor gezinnen en niet-huishoudelijke netgebruikers.

De vergoeding voor een langdurige stroomonderbreking bedraagt 35 euro voor een gezin, vermeerderd met 20 euro voor elke bijkomende periode van vier uur. Deze bedragen worden verdubbeld als de onderbreking plaatsvindt in de winterperiode die in principe loopt van 1 december tot 1 maart, maar verlengd kan worden afhankelijke van de weersomstandigheden.

Voor de niet-huishoudelijke netgebruiker bedraagt de vergoeding 20% van het bedrag van de distributiekosten voor de maand die voorafgaat aan de maand waarin de onderbreking zich voordeed, met een minimum van 35 euro. Dat bedrag wordt vermeerderd met de helft van het bedrag, met een minimum van 20 euro, voor elke bijkomende periode van vier uur.

Alle bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Regelgeving

 • Energiedecreet van 8 mei 2009, Titel IV, Hoofdstuk I, Afdeling IV/1, nieuw ingevoegd door het decreet van 20 december 2013 houdende wijziging van het Energiedecreet.
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015, houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen inzake energie.

Uitzonderingen

De netbeheerder moet de vergoeding niet betalen als hij kan bewijzen dat de te late (her)aansluiting of lange stroomonderbreking niet zijn fout was, of als er overmacht of een noodsituatie in het spel was.