Oproep nieuwe leden GECORO

Gepubliceerd op donderdag 7 februari 2019 15.22 u.

De gemeente Nieuwerkerken beschikt al geruime tijd over een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en tal van ruimtelijke uitvoeringsplannen en BPA’s. Het gemeentebestuur moet het ruimtelijke beleid ook concreet vorm geven in overleg met een gemeentelijk adviesorgaan voor ruimtelijke ordening, kortweg GECORO genoemd. De Vlaamse codex ruimtelijke ordening verplicht de gemeente om deze gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, de GECORO, op te richten. De codex geeft de commissie een aantal bevoegdheden, o.a.:

- medewerking bij de opmaak en wijziging van het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan (o.a. via meedenken, adviseren en informeren)

- medewerking bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (via adviezen, onderzoek van bezwaren van het openbaar onderzoek)

- adviseren van stedenbouwkundige verordeningen (o.a. bouw- en verkavelingsverordeningen).

Verder kunnen de gemeenteraad en het college de GECORO advies vragen over uiteenlopende vraagstukken i.v.m. ruimtelijke ordening en stedenbouw.

De commissie kan ook op eigen initiatief adviezen geven, opmerkingen maken en voorstellen doen.

 

De GECORO in Nieuwerkerken telt minimum 7 en maximum 9 leden. Hiervan zijn 3 deskundigen en 4 tot 6 vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen. Men kan o.a. deskundig zijn omwille van opleiding, werkzaamheden, activiteiten, bijzondere kennis van plaatselijke toestanden, enz. Van de vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen wordt verwacht dat zij voeling hebben met wat in de gemeente leeft. Zij moeten voor een bepaalde maatschappelijke geleding herkenbaar en aanvaardbaar zijn. Terzelfdertijd moeten zij ook voldoende onafhankelijk zijn. Zij moeten inzicht hebben in en ten minste vertrouwd zijn met de ruimtelijke ordening (bv. via woonplaats of beroeps- of verenigingsactiviteiten). Elk lid van de GECORO moet ook de nodige tijd kunnen vrijmaken. Ten hoogste 2/3 van de effectieve leden en van de vervangers van de GECORO, afzonderlijk bekeken, mag van hetzelfde geslacht zijn. De voorzitter en de ondervoorzitter worden op voordracht van het college benoemd onder de deskundigen.

 

Het schepencollege doet nu een oproep voor kandidaten voor deze opengestelde plaatsen. De kandidaturen moeten gemotiveerd en aangetekend of tegen ontvangstbewijs ingediend worden bij het college van burgemeester en schepen, Kerkstraat 113, 3850 Nieuwerkerken, uiterlijk op 1 maart 2019, met bijvoeging van de nodige overtuigingsstukken. De gemeenteraad zal dan in de gemeenteraadszitting overgaan tot aanstelling van de leden en de vervangers. Het mandaat van deze leden loopt tot de volgende vernieuwing van de GECORO, na de installatie van een nieuwe gemeenteraad. De samenstelling van de GECORO moet goedgekeurd worden door de deputatie van de provincie, waarna de raad geïnstalleerd kan worden.

Geïnteresseerden kunnen ook terecht op volgende website: www.gecoro.info.