Nieuw GAS-reglement vanaf 1 april 2021 in politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken

Gepubliceerd op woensdag 31 maart 2021 12.30 u.
Vanaf 1 april 2021 geldt een nieuw GAS-reglement in onze politiezone. In de bijlage onderaan vind je het volledige reglement.
  • Wat is GAS?

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sanctie. Het GAS-beleid van de stad Sint-Truiden en de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken wil een antwoord bieden op kleine vormen van overlast zoals sluikstort, hondenpoep, vandalisme en geluidsoverlast. GAS-boetes zijn geen pestbelasting, maar wel een manier om overlast, veroorzaakt door een klein deel van de bevolking, snel aan te pakken en het samenleven voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.

Het huidige GAS-reglement dateert van 2014. Onze samenleving evolueert en verandert snel. Het nieuwe GAS-reglement komt tegemoet aan een aantal nieuwe fenomenen die de kop hebben opgestoken. Anderzijds zijn een aantal regels verouderd en niet meer van toepassing.

Net zoals bij het vorige GAS-reglement is er gekozen voor een uniform GAS-reglement dat identiek is voor de hele politiezone.

  • Het nieuw GAS-reglement?

Verouderde elementen zoals een telefooncel werden geschrapt. Verder werden een aantal artikels uitgebreid. Zo kreeg het artikel over sluikstorten een toevoeging in verband met glasbollen en kledingcontainers, en werd het artikel over afvalverbranding verduidelijkt. Verder komt er een algemeen verbod op vuurwerk, een verbod op lachgas en een captatieverbod op bepaalde momenten naar aanleiding van de droge zomers.

Er worden ook een aantal vormen van ‘kleine’ criminaliteit toegevoegd zoals vernielingen van monumenten, beledigingen, nachtlawaai en graffiti. Dit zijn de zogenaamde gemengde inbreuken. Voorheen werden deze op het niveau van het parket afgehandeld maar om korter op de bal te spelen, werden deze inbreuken opgenomen in het GAS-reglement.

  • Wie doet wat in GAS?

Politieambtenaren en gemachtigd ambtenaren (zoals bijvoorbeeld gemeenschapswacht-vaststellers, gemeentelijke ambtenaren, …) zijn bevoegd om overtredingen op het politiereglement vast te stellen.

De politie kan alle inbreuken vaststellen. De gemeenschapswacht-vastellers en een aantal gemeentelijke vaststellers kunnen ook vaststellingen doen, maar niet voor gemengde inbreuken.

De provinciaal sanctionerend ambtenaar (PSA) is degene die alle GAS-vaststellingen van de vaststellers ontvangt en oordeelt welk gevolg hieraan gegeven wordt. Aan de PS dien je ook je verweer over te maken.

Als minderjarige overtreder krijg je altijd een bemiddelingsaanbod na de vaststelling. Bij een meerderjarige overtreder beslist de PSA of er een bemiddeling wordt aangeboden of niet. Hiervoor worden een aantal criteria gehanteerd. Als er een bemiddeling wordt aangeboden, komen deze dossiers altijd bij de GAS-bemiddelaar terecht. Tijdens de bemiddeling wordt gezocht naar een alternatief voor de geldboete, wordt eventuele aangerichte schade hersteld en wordt getracht het conflict te bedaren.

  • Zijn er vaak GAS-inbreuken in onze politiezone?

In 2019 werden in de hele politiezone 350 GAS-inbreuken vastgesteld, in 2020 waren dit er 184. Deze daling is vooral te wijten aan de maatregelen in verband met Covid-19. De meest voorkomende inbreuken zijn openbare ordeverstoring, afval en sluikstorten, afvalverbranding en geluidsoverlast. Het grootste deel van de bevolking houdt goed rekening met elkaar.

  • Wie kan een GAS krijgen?

Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan je een GAS krijgen.

  • Hoeveel bedraagt de GAS-boete?

GAS-boetes kunnen oplopen tot maximum 350 euro voor meerderjarige overtreders. Voor overtreders tussen de 16 en de 18 jaar bedraagt de boete maximum 175 euro op voorwaarde dat niet ingegaan wordt op het bemiddelingsaanbod, dat voor die leeftijdscategorie altijd verplicht gegeven wordt.

  • Moet ik onmiddellijk een GAS-boete betalen als ik een overtreding begaan heb?

Neen, je hebt altijd eerst de mogelijkheid om uw versie van het verhaal te doen bij de

provinciaal sanctionerend ambtenaar (PSA). Deze kan beslissen of er een bemiddelingsvoorstel (verplicht voor jonger tussen 16 en 18 jaar), een gemeenschapsdienst of een GAS-boete komt. Een GAS-boete is de laatste stap.

  • Zijn de GAS het enige middel tegen overlast?

Neen! Verdraagzaamheid, communicatie en bemiddeling zijn nog belangrijker!