Hemelwater- en droogteplan

De Blue Deal stelt dat vanaf 2025 gemeenten enkel nog toegang hebben tot watergerelateerde subsidies als de gemeente beschikt over een goedgekeurd hemelwater- en droogteplan. Fluvius heeft samen met gemeente Nieuwerkerken een ontwerp voor het hemelwater- en droogteplan opgesteld. In dit hemelwater- en droogteplan wordt een integrale, gedragen en gebiedsdekkende visie op het hele watersysteem voor de gemeente Nieuwerkerken voorgesteld. Door deze visie op het niveau van de gemeente uit te werken, wordt rekening gehouden met de lokale kenmerken van de omgeving en kunnen concrete overlastrisico’s aangepakt worden. Daarnaast staat de gemeente dicht bij de bevolking, die ook een belangrijke partner is om een klimaat robuust waterbeheer uit te werken.

Bij de opmaak van het hemelwater- en droogteplan werden verschillende partners betrokken die deelaspecten van het watersysteem beheren. De algemene visie op hemelwater voor de gemeente Nieuwerkerken werd opgebouwd op basis van de Ladder van Lansink: afstroom vermijden – hergebruik – infiltratie – buffering en vertraagde doorvoer. Omdat de maatregelen in bijvoorbeeld landbouwgebied anders zijn dan in het centrum, werd Nieuwerkerken opgedeeld in drie grote typegebieden: het woongebied, de KMO-zone en het buitengebied. Voor elk typegebied werden een visie en maatregelen uitgewerkt waarop de gemeente in de toekomst extra hard wil inzetten. Om deze maatregelen te kunnen verbinden met de ruimtelijke diversiteit van Nieuwerkerken, werden deze maatregelen gekoppeld aan wegtypologieën. Voor elke typologie werd aangegeven welke maatregelen het meest geschikt zijn bij het type van wegenis. Dit kan als een suggestie dienen bij de herinrichting van de straat. Zo kan bijvoorbeeld de middenberm ingezet worden voor infiltratie bij wegen met gescheiden rijbanen en kan in woonkernen de verharding van de stoepen kritisch geëvalueerd worden.

Tenslotte werd Nieuwerkerken opgedeeld in 7 deelzones, rekening houdend met de natuurlijke afstroomgebieden. Voor elk van deze deelzones werden de knelpunten, de opportuniteiten en de toekomstvisie overlopen.

Het hemelwater- en droogteplan omvat een gebiedsdekkende visie met als hoofddoelen:

  • hemelwater maximaal ter plaatse houden;
  • maximaal hergebruik van hemelwater;
  • de verdere uitbouw van het gescheiden rioleringsstelsel;
  • integratie van blauw-groene structuren;
  • waterbewust bouwen en wonen.

De algemene visie en de visie voor de verschillende deelzones heeft geleid tot een actielijst met beleidsmaatregelen, technische maatregelen, communicatie- en sensibiliseringsmaatregelen en studie en inventarisatie. Deze maatregelen hebben invloed op de wateroverlast, op droogte en kunnen een win-win vormen met leefbaarheid. Elke actie krijgt een prioriteit toegewezen waarmee wordt aangegeven hoe snel een actie wordt opgestart.

Hieronder vind je het goedgekeurde hemelwater- en droogteplan en een kort toelichtingsfilmpje: