GAS-reglement politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken

In de bijlage onderaan vind je het volledige reglement.

Wat is GAS?

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sanctie. Het GAS-beleid van de stad Sint-Truiden en de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken wil een antwoord bieden op kleine vormen van overlast zoals sluikstort, hondenpoep, vandalisme en geluidsoverlast. GAS-boetes zijn geen pestbelasting, maar wel een manier om overlast, veroorzaakt door een klein deel van de bevolking, snel aan te pakken en het samenleven voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.

Wie doet wat in GAS?

Politieambtenaren en gemachtigd ambtenaren (zoals bijvoorbeeld gemeenschapswachtvaststellers, gemeentelijke ambtenaren, …) zijn bevoegd om overtredingen op het politiereglement vast te stellen.

De politie kan alle inbreuken vaststellen. De gemeenschapswachtvastellers en een aantal gemeentelijke vaststellers kunnen ook vaststellingen doen, maar niet voor gemengde inbreuken.

De provinciaal sanctionerend ambtenaar (PSA) is degene die alle GAS-vaststellingen van de vaststellers ontvangt en oordeelt welk gevolg hieraan gegeven wordt. Aan de PSA dien je ook je verweer over te maken.

Als minderjarige overtreder krijg je altijd een bemiddelingsaanbod na de vaststelling. Bij een meerderjarige overtreder beslist de PSA of er een bemiddeling wordt aangeboden of niet. Hiervoor worden een aantal criteria gehanteerd. Als er een bemiddeling wordt aangeboden, komen deze dossiers altijd bij de GAS-bemiddelaar terecht. Tijdens de bemiddeling wordt gezocht naar een alternatief voor de geldboete, wordt eventuele aangerichte schade hersteld en wordt getracht het conflict te bedaren.

Wie kan een GAS krijgen?

Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan je een GAS krijgen.

Hoeveel bedraagt de GAS-boete?

GAS-boetes kunnen oplopen tot maximum 350 euro voor meerderjarige overtreders. Voor overtreders tussen de 16 en de 18 jaar bedraagt de boete maximum 175 euro op voorwaarde dat niet ingegaan wordt op het bemiddelingsaanbod, dat voor die leeftijdscategorie altijd verplicht gegeven wordt.

Moet ik onmiddellijk een GAS-boete betalen als ik een overtreding begaan heb?

Neen, je hebt altijd eerst de mogelijkheid om jouw versie van het verhaal te doen bij de provinciaal sanctionerend ambtenaar (PSA). Deze kan beslissen of er een bemiddelingsvoorstel (verplicht voor jongeren tussen 16 en 18 jaar), een gemeenschapsdienst of een GAS-boete komt. Een GAS-boete is de laatste stap.