Bestrijding ratten en muizen

Gepubliceerd op donderdag 13 juni 2019 20.58 u.

Ratten en muizen, hoe te bestrijden?

Ratten en muizen vormen een probleem wanneer we ze op onze eigendom of in onze woning opmerken. Dit is uiterst onaangenaam want ratten kunnen inderdaad aanzienlijke schade (bv. vervuiling, knaag- en graafschade, …) veroorzaken en ziekten overbrengen.

De bestrijding van ratten en muizen is dan ook verplicht door de wetgever. De wet van 2 april 1971, betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen en zijn KB’s (19 november 1987, 14 augustus 1989, 3 mei 1994) verplichten expliciet de bestrijding van ratten. De verantwoordelijke die vaststelt dat zich op zijn goederen bruine ratten bevinden of de aanwezigheid van ratten hem door een overheidspersoon is gemeld, moet onmiddellijk voor de verdelging ervan zorgen. Indien de verantwoordelijke niet tot de bestrijding overgaat of daartoe onvoldoende of onregelmatige maatregelen neemt, kan de overheid overgaan tot de ambtshalve bestrijding op kosten van de verantwoordelijke.

De verantwoordelijke kan zijn: eigenaar, huurder, gebruiker, publiek- of privaatrechtelijk persoon. Zo is de gemeentelijke overheid zelf verantwoordelijk voor de bestrijding op gebieden/goederen in eigendom of waar zij als openbare dienst verantwoordelijkheid voor draagt (bv. waterlopen, grachten, rioleringen, bermen, gebouwen). En de inwoners van de gemeente zijn zelf verantwoordelijk voor de verdelging op hun eigen terrein. Vroeger werd er door de gemeente gratis ratten- en muizenvergif beschikbaar gesteld. Om problemen met resistentie te vermijden is besloten om het gebruik van deze middelen te beperken en deze niet meer te verdelen.

Op private terreinen moet, zoals hoger vermeld, de verantwoordelijke burger zorgen voor de onmiddellijke verdelging van ratten en muizen. De gemeente neemt het gedeelte dat onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid valt, ten laste, d.w.z. langs waterlopen, in het rioleringsstelsel, in en rond gemeentelijke gebouwen en terreinen enz. De gemeente kan via een samenwerking met De Watering Sint-Truiden, beroep doen op een rattenvanger. Problemen die door de gemeente bestreden moeten worden kunnen via de milieudienst gemeld worden, de milieudienst verwittigt de rattenvanger. Hij zal ter plaatse onderzoeken in hoeverre het gemelde probleem een gemeentelijke verantwoordelijkheid is. De rattenvanger kiest de juiste vorm van bestrijding (soort vergif/vallen) en brengt die zelf op de nodige plaatsen aan. Hij volgt deze melding ook verder op tot het probleem onder controle is.

Wat kan je zelf doen om een ratten- en/of muizenprobleem te voorkomen of op te lossen? De vuistregel is: “Geef ze geen voedsel, drinkwater of onderdak.”

- maak gaten dicht, scherm verluchtingskokers af met gaas, sluit voedsel goed af, vermijd lekkende kranen, plasjes, ruim op rond vuilnisbakken, ...

- voorkom ideale nest- en schuilplaatsen, vermijd dichte begroeiing, houtstapels, enz. rond gebouwen.

- geef je huisdieren, pluimvee, konijnen, … niet teveel eten en geef ze op bepaalde tijden eten, bewaar de voedselvoorraad in afgesloten containers.

- op de composthoop hoort geen gekookt eten of vlees want dat trekt net muizen en ratten aan.

- controleer de muizen- of rattenvallen regelmatig.

- gif moet regelmatig ververst worden en mag nooit volledig uitgeput raken. Ruim steeds zo snel mogelijk vergiftigde kadavers op.

- hou het veilig voor kinderen en huisdieren: leg het vergif niet open en bloot, maar in een voederdoos, eventueel met slot.

Meer informatie kan je hieronder nalezen in de brochure van de Provincie Limburg “Bestrijding van de bruine rat”.