Pedagogisch project

Definitie:

Het pedagogisch project van een school is een Vlaamse onderwijsterm.

Het schoolbestuur definieert met het pedagogisch project de visie op onderwijs en opvoeding die in de school wordt gevolgd. Het geeft dan ook informatie over de gebruikte pedagogische en onderwijskundige methodes. Het pedagogisch project verheldert het mens- en wereldbeeld waarop het onderwijs in een school is gestoeld.

 

Situering van de onderwijsinstelling

Onze school is een autonome kleuterschool en behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Onze school is gelegen in het landelijke Haspengouw, grenzend aan de volgende gemeente: Sint-Truiden, Geetbets, Alken en Herk-de-Stad

Het is de enige gemeenteschool van het gemeentebestuur Nieuwerkerken.

We behoren tot de scholengemeenschap 'DANK': Diepenbeek, Alken, Nieuwerkerken en Kortessem.

 

Schoolbestuur:

Gemeentebestuur Nieuwerkerken

Kerkstraat 113

3850 Nieuwerkerken

Als openbare instelling staat de school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is.

Het onderwijs dat binnen onze school door de leraren wordt aangeboden past in het kader van richtlijnen, vastgelegd door het gemeentebestuur in een door haar erkend pedagogisch project.

Dit pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen onze school. Er wordt van de leerkrachten verwacht dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs verschaffen.

Beslissingen inzake gemeentelijk onderwijs, rekening houdend met de vigerende onderwijs wetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het gemeentebestuur, als schoolbestuur, heeft dus een verregaande autonomie inzake vormgeving en inhoud van haar gemeentelijk onderwijs. Het pedagogisch project geeft vorm aan deze autonomie. Het is een uitermate belangrijk gegeven en een voortdurende verantwoordelijkheid van een democratisch verkozen gemeenteraad.

 

Naamkeuze:

Wij hebben de naam 'Goudhaantje' aan onze school gegeven na dat een inspectieteam onze school bezocht in het schooljaar 2005-2006. Zij vergeleken onze kleine school met een goudhaantje. Het goudhaantje is het kleinste Europese zangvogeltje, dat met veel liefde en grote vlijt voor haar jongen zorgt. Zij vonden onze kleine school hiervan het levend bewijs.

Zij vonden dat een 'kleine' school ook 'groot' kon zijn.

 

Pedagogisch Project

Missie

Het doel van de opvoeding van kleuters is gelukkige, zelfzekere en onderzoekende kinderen te krijgen, die geïnteresseerd zijn in het leven en die enthousiast zijn over de uitdagingen waarmee zij te maken zullen krijgen.

 

Visie onderwijs/opvoeding

We geloven erg in de innerlijke groeikansen van onze kleuters, met hun mogelijkheden en hun beperkingen.

Door een positieve benadering en een inspirerende/warme omgeving geven we hen de kans om uit te groeien tot gelukkige, zelfzekere en creatieve jonge mensen.

 

De peilers van ons pedagogisch project

 

'T GOUDHAANTJE'

 

'T ervaringsgerichte!!

We laten ons inspireren door de visie van het E.G.O. (ervaringsgericht onderwijs)

We geloven sterk in de innerlijke groeikansen van onze kleuters, met hun mogelijkheden en hun beperkingen. Door een positieve benadering geven we hen de kans om uit te groeien tot gelukkige, zelfzekere en creatieve jonge mensen.

In een aangepaste klasinrichting prikkelen we hen tot creativiteit en zelfontplooiing.

We trachten levensecht onderwijs aan te bieden waarbij we regelmatig de klas en het schooldomein achter ons laten en ondernemingsgezind op ontdekking gaan in de wereld. Ervaringen die we daar opdoen verrijken vervolgens onze klaspraktijk.

 

G goed gevoel – gelukkig, geborgenheid, gezond, GOK, geweldloos, gemeentelijk, groeilijnen, gevarieerd, gedifferentieerd

Goed gevoel - gelukkig: we werken sterk vanuit het welbevinden en betrokkenheid van de kleuters. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich goed voelen, dat ze gelukkig en zichzelf kunnen zijn, dan pas kunnen ze functioneren, van daaruit vertrekt het leerproces. We gaan op zoek naar de interesses van de kleuters en proberen ons aanbod hierop af te stemmen.

Gezond (voeding en beweging): Vers, gezond en gevarieerd eten, dat is precies wat kinderen nodig hebben om optimaal te groeien. Met een gezonde en evenwichtige voeding van jongs af aan kan je de kans op overgewicht en andere vervelende gezondheidsproblemen op latere leeftijd verminderen.

We gaan binnen onze themawerking allerlei acties op touw zetten zodat de kleuters aangespoord worden tot beweging en het consumeren van gezonde voeding, we willen hen ook laten inzien dat gezonde voeding immers ook lekker kan zijn en dat bewegen ook leuk kan zijn.

GOK: Met het gelijke onderwijskansen bedoelt men in het Vlaamse onderwijs een reeks maatregelen ter verbetering van onderwijsresultaten voor risicogroepen. Het decreet Gelijke Onderwijskansen voerde in september 2002 een nieuw principe in: een `geïntegreerd` ondersteuningaanbod wil alle kinderen dezelfde optimale mogelijkheden bieden. Onze school heeft 6 GOK lestijden.

 

O onderwijs – ontwikkelingsdoelen - OVSG, ontmoeten, ouderparticipatie, overleg, observatie, ondersteunen, ondernemend

Onderwijs - ontwikkelingsdoelen – OVSG: Kwaliteitsvol onderwijs geven is een eerste doelstelling. Het leerplan van het OVSG* is de leidraad en helpt ons om de wettelijke doelstellingen vanuit de Vlaamse Overheid te realiseren. Dit streven naar kwaliteitsonderwijs wordt methodisch en didactisch ondersteund door zoveel mogelijk verantwoorde hedendaagse leermiddelen en inzichten. De onmiddellijke leefwereld van de kinderen is hierbij steeds het uitgangspunt.

Observatie – ondersteunen – overleg: ZORG beleid, via OIP (observatie – interpretatie – planning) gaan we specifieke zorg toedienen op de maat van de kleuters.

 

U uitdagend, uniek,

Uitdagend: het aanbod van activiteiten gedurende een dag/week/maand plannen we op maat van de kleuters. We gaan zoeken (d.m.v. observatie) wat de kleuters uitdaagt/bezig houdt. Op deze manier ontstaat er betrokkenheid en kan een leerproces beginnen.

Uniek: ieder kind is uniek, ieder kind heeft zijn/haar capaciteiten en talenten, we gaan hiernaar op zoek en geven de kleuters de kans om deze optimaal, op een creatieve manier te ontplooien. Op deze manier krijgen de kleuters zelfvertrouwen en genieten ze van succeservaringen en dit geeft hen een enorm goed gevoel.

 

D doelgericht, dynamisch, differentiëren

Doelgericht: tijdens ons (activiteiten) aanbod bewaken we steeds onze doelstellingen binnen onze ontwikkelingsdomeinden: muzische vorming, wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding, wiskundige initiatie en taal

Differentiëren: we gaan ons onderwijs afstemmen op maat, aangepast aan de noden/behoeften en de mogelijkheden van de kinderen.

Doordat ieder kind uniek is, vinden wij dat het optimale kansen op ontwikkeling moet krijgen. We houden dan ook zoveel mogelijk rekening met de eigen aard en bekwaamheid van het kind door zoveel mogelijk te differentiëren

 

H hoekenwerk, handelend beleven/leren, hygiëne

Hoekenwerk: onze kleuterklassen zijn ingedeeld in vele verschillende hoeken. Binnen een bepaald thema kunnen die hoeken veranderen/variëren (een poppenhoek kan bijvoorbeeld het huis van Sinterklaas worden). De juf biedt dagelijks een aantal doordachte geleide- en een aantal keuzeactiviteiten aan, binnen deze keuzeactiviteiten krijgen de kleuters de mogelijkheid om in de verschillende hoeken te spelen.

Handelend beleven: Voortdurend zijn de kleuters aan het onderzoeken, experimenteren, ervaren, bewegen, handelen, beleven,…

Grotendeels vertrekken wij binnen ons activiteitenaanbod met het idee dat de kleuters leren door middel van handelen, beleven, experimenteren en ontdekken. We zijn er dan ook van overtuigd dat de kleuters op deze manier allerlei (zintuiglijke) ervaringen opdoen deze ervaringen gaan opnemen, verwoorden en verdiepen (m.a.w. de kleuters gaan alzo 'leren')

 

A anders, aandacht, affectie

Door onze kleinschaligheid kunnen we gerichter en individueler werken, we besteden aandacht aan elk kind, rekening houdend met zijn/haar mogelijkheden, de interesses en de thuissituatie. Het is van groot belang dat het kind zich goed en aanvaard voelt op school zodat het er goed kan functioneren en plezier kan beleven.

 

A autonoom, afwisselend aanbod

We zijn een autonome kleuterschool, dit wil zeggen dat onze school zich beperkt tot het kleuteronderwijs.

 

N nascholingen, normen, natuurvriendelijk

Normen (waarden): 't Goudhaantje is pluralistisch, wij staan open voor en houden rekening met alle kleuters, ongeacht hun filosofie of ideologische overtuigingen (van de ouders), zowel wat de sociale of etnische afkomst betreft, sekse of nationaliteit.

Wij leren vooral de kleuters 'omgaan' met diversiteit, aanvaarding, verdraagzaamheid en respect.

 

T teamspirit, themagericht werken, taalvaardigheid, totale ontwikkeling, talent

Teamspirit: onze school heeft een hecht, dynamisch en enthousiast team, ze gaan op regelmatige basis zich bijscholen om telkens opnieuw kwaliteitsvol onderwijs te bieden aan onze kleuters.

Taalvaardigheid: taalvaardigheid is de rode draad doorheen alle leergebieden en domeinen. Het moet kinderen voorbereiden op en begeleiden in het talig functioneren op school en later in de maatschappij. Enkel als kinderen voldoende taalvaardig zijn om te begrijpen wat er op school onderwezen wordt, maken ze kans om het onderwijs met succes te doorlopen.

Themagericht werken: Elke week werken we rond een bepaald thema. Dit thema is gelijklopend in alle klassen. Iedere leerkracht legt zijn/haar accenten binnen dit thema en stemt een specifiek aanbod af op maat van zijn/haar kleuters. Binnen die week werken we ook rond één bepaald ontwikkelingsaspect dat we dan in de focus plaatsen. Jaarlijks werken we ook rond een jaarthema, dit thema wordt uitgewerkt in tal van grote activiteiten zoals carnavalstoet/schoolfeest,…

Deze themawerking wordt gestructureerd in een jaarrooster en wordt in het begin van het schooljaar meegegeven aan alle ouders zodat ze gedurende het schooljaar een zicht hebben waarrond/waarmee de kleuters bezig zijn.

De thema's kunnen in de loop van het jaar nog gewijzigd worden wanneer er zich een speciale gebeurtenis voordoet of wanneer hier nood aan is. (ervaringsgericht werken naar aanleiding van de betrokkenheid van de kleuters)

Totale ontwikkeling: onze doelstelling is de bevordering van de totale ontwikkeling van het kind. Behalve het verwerven van kennis, besteden we ook veel aandacht aan het ontwikkelen van vaardigheden en technieken en het vormen van attitudes zowel op sociaal en emotioneel, als op cultureel, creatief en psychomotorisch vlak.

 

J Jules,

Elke klas heeft zijn eigen klaspop, het werken met een klaspop bevordert immers het welbevinden van de kleuters en stimuleert openheid en vertrouwen tussen de kleuters onderling en tussen de kleuters en de leerkracht.

De klaspop in de 2de en 3de kleuterklas kan variëren van jaar tot jaar, Jules echter blijft de klaspop bij de kleinste groep. De eigenheid van de klaspop is gebaseerd op klassituatie. De klaspop maakt deel uit van het totale klasgebeuren en krijgt een centrale plaats in de klas. De kleuters zien de klaspop als een unieke kleuter met zijn/haar eigenheid.

 

E experimenteren, explorerend beleven, evalueren, evolueren, enthousiast, engagement, externen,

Experimenteren, exploreren: We bieden voldoende kansen aan om te experimenteren en te exploreren. We plannen regelmatig waarnemingen, exploratietochten,…

Evalueren: We evalueren zelf aan de hand van overleg op personeelsvergaderingen, observaties,… Maar ook vragen we regelmatig de mening van de ouders via evaluatieformulieren (enquêtes)

Externen: we werken vaak samen met externen zoals met de andere scholen binnen onze scholengemeenschap, CLB en andere instanties indien nodig