Huishoudelijk reglement IBO Het Bieke 2015

   HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

IBO het BIEKE NIEUWERKERKEN

IBO het BIEKE WIJER

IBO het BIEKE KOZEN

 

____________________

 1. 1.     Contactpersonen en vestigingsplaatsen

 

Het initiatief voor buitenschoolse opvang IBO HET BIEKE NIEUWERKERKEN is erkend door Kind en Gezin en wordt georganiseerd door het GEMEENTEBESTUUR VAN NIEUWERKERKEN.

 

De dagelijkse verantwoordelijken van de opvangvoorziening zijn de coördinatoren.

De bevoegde schepen voor kinderopvang is Schepen Dries Deferm

Eventuele opmerkingen ivm de opvang dienen aan de coördinatoren gemeld.

Inschrijvingen moeten op voorhand en na afspraak gebeuren bij de coördinatoren: Carina Missotten of Graciënne Antheunis, Schansstraat 45

3850 Wijer.         011 69 13 01                  0473 450 299     

e-mailadres: kinderopvang@nieuwerkerken.be

 

Procedure Inschrijvingen zie punt 4.

 

Het Initiatief voor Buitenschoolse Opvang van Nieuwerkerken organiseert kinderopvang op 3 plaatsen :

 • Het Bieke Nieuwerkerken  011 68 65 66              Capaciteit: 60 kinderen
  Kerkstraat 129 – Nieuwerkerken

Voor ’t Goudhaantje Binderveld en ’t Nieverke Nieuwerkerken

 

 • Het Bieke Wijer   011 69 13 01                            Capaciteit : 25 kinderen
  Schansstraat 45 – Wijer-Nieuwerkerken

Voor VBS Wijer

 

 • Het Bieke Kozen   0473 690 698                         Capaciteit : 40 kinderen

Opcosenstraat 18- Kozen- Nieuwerkerken

 

Voor VBS Kozen


 

 1. 2.    Doelgroepomschrijving

 

2.1a    Inschrijvingsvoorwaarden

 

De opvang staat open voor alle kinderen van het kleuter- en lager onderwijs,

 • die naar één van de scholen in Groot-Nieuwerkerken gaan,
 • of die gedomiciliëerd zijn in Groot-Nieuwerkerken,
 • of waarvan één van de ouders gedomiciliëerd is in Groot-Nieuwerkerken

 

2.1b   Opvangaanbod

 

De buitenschoolse opvang wordt georganiseerd:

 • voor en na de schooluren
 • op woensdagnamiddag
 • op schoolvrije dagen
 • tijdens de schoolvakanties

 

Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van nationaliteit, ras, geslacht, geloof.

 

Kinderen met specifieke zorgbehoefte zijn ook welkom in onze opvang, rekening houdend met de specifieke vraag van kinderen en de mogelijkheid om kwalitatieve opvang te bieden.

Bovendien kan de verhouding van het aantal kinderen met een specifieke zorgbehoefte afgewogen worden ten opzichte van het totale aantal kinderen, in functie van de integratie van de kinderen.

Ten slotte wordt er in de beslissing van het al dan niet opvangen van de kinderen met een specifieke zorgbehoefte rekening gehouden met de draagkracht van het kind en het team. Op deze manier proberen we kwalitatieve opvang te garanderen voor al de kinderen.


2.1         Voorrangsbeleid

 

 • Alleen kinderen die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden
 • Tijdens de vakantieperiodes wordt er voorrang gegeven aan kinderen onder de 6 jaar (regelgeving Kind en Gezin)
 • Kinderen waarvan het dossier administratief volledig in orde is.
 • Kinderen waarvan de ouders werken hebben voorrang op niet-werkende ouders.
 • Tijdens de globale vakantiedagen werken we met VERPLICHTE voorinschrijvingen. Er worden geen kinderen meer toegelaten na het afsluiten van de voorinschrijvingen.
 • In geval van hoogdringendheid kan men persoonlijk contact opnemen met de coördinator via mail (kinderopvang@nieuwerkerken.be) of telefonisch.

 

Voor meer informatie over het voorrangsbeleid bij drukke momenten, verwijzen wij u graag naar de coördinatoren.

 

 1. 3.    Openingsuren en sluitingsdagen


3.1         Openingsuren en openingsdagen IBO ‘het Bieke

 

Schooldagen :

 1. de opvang te Nieuwerkerken is geopend vanaf 6u30 tot het begin van de lessen en vanaf het einde van de lessen tot 18u30.
 2. de opvang te Wijer en Kozen is geopend van 7u tot het begin van de lessen en vanaf het einde van de lessen tot 18u30.

Op aanvraag kunnen we hier ook openen vanaf 6u30 ( aanvraag binnen ten    laatste 18u30 de dag voordien in de opvang zelf)

 

Schoolvrije dagen (pedagogische studiedagen en lokale verlofdagen), die verschillen van school tot school, is de opvang per locatie doorlopend open van 6u30 ( 7u) tot 18u30.

 

Globale verlofdagen (ganse dagen)

Enkel opvang in de centrale opvang te Nieuwerkerken en dit doorlopend van 6u30 tot 18u30.

 

De openingsuren dienen gerespecteerd te worden.

Indien de openingsuren niet gerespecteerd worden en de kinderen laattijdig afgehaald worden, wordt er een extra boete van 5 euro per kind aangerekend. Hierbij verwijzen we naar het overzicht m.b.t. onze tarieven in bijlage.

 

3.2. De jaarlijkse sluiting

 

De opvang is collectief gesloten:

 • op wettelijke feestdagen
 • op buitenwettelijke feestdagen 11 juli en 2 november
 • tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • de brugdag van Ons heer Hemelvaart.
 • 2 weken tijdens de zomervakantie in juli (weken van de feestdagen van 11 en 21 juli )

 

3.3. Andere sluitingsdagen

 

Wanneer collectieve feestdagen op een dinsdag of donderdag vallen, maken wij soms een brug met het weekend.

De kalender met de sluitingsdagen wordt per schooljaar opgesteld en jaarlijks verdeeld bij de start van het nieuwe schooljaar en gepubliceerd op de website van de gemeente Nieuwerkerken. Ouders die nadien nog inschrijven ontvangen deze bij inschrijving

 

 1. 4.    Opnamebeleid en inschrijvingen

 

In verband met het opnamebeleid zijn er duidelijke afspraken in onze opvang.

 

Om de aanpassing van het kind in IBO het Bieke zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij dat ouders op voorhand een afspraak maken met de coördinatoren Carina Missotten of Graciënne Antheunis.

De inschrijving gebeurt altijd door één van de coördinatoren.

 

Om de kinderen een beetje te laten wennen, is het fijn als je eens op bezoek komt en de locatie samen met je kind verkent, kennis maakt met de begeleidsters en de kinderen. Dit kan best enkele tijd voor de eigenlijke opvang van het kind van start gaat. Gelieve hiervoor een afspraak te maken in de opvang waar het kind terecht komt, zodat de begeleiding tijd kan vrijmaken om u rond te leiden.

 

Het administratief dossier van de kinderen moet volledig zijn binnen de week nadat het kind de eerste maal deelgenomen heeft aan de opvang, zoniet kan verdere opvang van het kind geweigerd worden.

 

Elke wijziging aan het dossier ( contactgegevens ouders, wijziging gezinssituatie, wijziging afhaalpersonen, allergieën, ….) dient onmiddellijk gemeld te worden aan de opvang met het formulier ‘ wijziging aan het dossier’.

Dit formulier wordt bijgevoegd in bijlage, maar je kan dit formulier ook  bekomen in elke opvang, via de website van Gemeente Nieuwerkerken of via mail aan kinderopvang@nieuwerkerken.be.

 

Ouders van wie de kinderen gebruik wensen te maken van de opvang tijdens de zomermaanden, moeten hun administratief dossier in orde maken vóór 15 juni.

 

 

 

4.1         Overzicht documenten voor het administratief dossier

 

 • De ouder(s) moeten een inschrijvingsformulier invullen waarop informatieve gegevens betreffende gewoontes, eigenheden van het kind, bereikbaarheid van de ouder(s), medische situatie, … staan vermeld.
 • De ouder(s) ondertekenen dit inschrijvingsformulier waarin specifieke bepalingen met betrekking tot hun kinderen zijn opgenomen ter goedkeuring. Op die manier krijgt dit document de waarde van een overeenkomst.
 • De ouder(s) ontvangen een kopie van het huishoudelijk reglement en overlopen dit samen met de coördinator.
 • Verklaring gezinslast/gezinssamenstelling
 • Kopie inentingsschema van Kind & Gezin
 • 2 klevers van het ziekenfonds per kind
 • Voor sociaal tarief:        - bewijs WIGW-statuut en/of inkomstenstaat of ziekenfondsklevers
                                        - verslag OCMW
 • De opvang verklaart een correct fiscaal attest af te leveren voor opvang van kinderen tot de leeftijd van 12 jaar op voorwaarde dat alle rekeningen vereffend zijn.
 • Wanneer uw kind gedurende één jaar niet meer naar de opvang komt, wordt uw dossier automatisch gearchiveerd. Bijgevolg dient u opnieuw in te schrijven.

 

4.2. Afspraken i.v.m. het opstellen en hanteren van het opvangplan

 

 • Er wordt van de ouders verwacht dat zij meedelen op welke dagen van de week hun kinderen aan de opvang worden toevertrouwd. Wij vragen dan ook met aandrang om tijdig, als het kan, de week voordien, door te geven wanneer je kind(eren) voorschools en/of naschools opvang nodig heeft.
 • Als je kind(eren) op de vaste lijst staat en opvang is niet nodig, gelieve dit ook tijdig te melden aan de betreffende opvang.

Ingeval van nood, of dringende reden, kan je de dag zelf ook nog altijd de betreffende opvang verwittigen.

 • Op die manier vermijden we dat wij onnodig aan de schoolpoort staan te wachten op kinderen die niet naar de opvang komen. Bovendien willen we ook vermijden om te vertrekken zonder een aantal kinderen, die ook mee naar de opvang moeten.
 • Deze mededeling kan telefonisch of via een weekbriefje in de betreffende opvang

     Voor Nieuwerkerken: 011 68 65 66

     Voor Wijer: 011 69 13 01  

     Voor Kozen: 0473 69 06 98

 • Wanneer iemand anders, dan de ouders of de opgegeven afhaalpersonen, het kind(eren) komt afhalen in de opvang, moet dit schriftelijk en ondertekend door één van de ouders, gemeld worden aan de betreffende opvang en dit vóór het kind(eren) afgehaald wordt.

 

4.2. a Inschrijvingen schoolvrije dagen

 

Schoolvrije dagen (pedagogische studiedagen en lokale verlofdagen) zijn verschillend van school tot school.

Om tijdig de dienstroosters te kunnen aanpassen aan het aantal aanwezig kinderen is het verplicht om de kinderen in te schrijven voor een schoolvrije dag.

 • Voorinschrijvingen dienen te gebeuren in de opvang van het kind en dit kan tot 2 werkdagen voor de schoolvrije dag bv. Schoolvrije dag op donderdag  inschrijven tot maandagavond 18u30. schoolvrije dag op woensdag inschrijven tot vrijdag 18u30.
 • Ouders noteren hun kinderen op de inschrijvingslijst in de opvang en handtekenen dit formulier
 • Na afsluiting van de inschrijvingslijst, worden geen kinderen meer toegelaten
 • Indien kinderen ingeschreven hebben en niet aanwezig zijn, wordt een boete van 2.5 euro per dagdeel (vm en nm) aangerekend of kan een sorrykaart worden ingezet. ( zie 4.3.c)

 

 4.2. b Voorinschrijvingen voor globale vakanties

 

Voorinschrijven (reservatie) is voor alle vakanties verplicht

Voorinschrijvingen gebeuren schriftelijk via mail kinderopvang@nieuwerkerken.be of via het een inschrijvingsformulier.

De inschrijvingsformulieren zijn te verkrijgen in de 3 opvanglocaties of kan men downloaden via de website van de gemeente Nieuwerkerken: www.nieuwerkerken.be.

De inschrijvingsformulieren kunnen ook persoonlijk afgegeven worden in elke opvanglocatie.

Telefonische voorinschrijvingen worden niet aanvaard.

 

Indien vooringeschreven kinderen niet aanwezig zijn, zal er een reserveringskost van 2,50 euro per kind per dagdeel (vm en nm) aangerekend worden.

Er worden geen reserveringskosten aangerekend bij:

- ziekte van het kind of één van de ouders: Doktersbriefje binnenbrengen voor het einde van de maand. (voor facturatie),

- in geval van overmacht: bewijs binnenbrengen

- wijziging van de werksituatie van de ouders: bewijs van de werkgever bezorgen voor het einde van de maand ( voor facturatie)

- of bij het gebruik van een sorrykaart ( zie 4.3 sorrykaarten)

Voorinschrijven kan op de volgende tijdstippen:

 

Korte vakanties tijdens het schooljaar ( herfst-, kerst-, krokus en paasvakantie)

 

 • Vanaf de eerste maandag na elke vakantie tot 10 werkdagen voor de aanvang van de vakantie.
 • Na deze periode worden de inschrijvingen afgesloten en kan er niet meer geannuleerd of gewijzigd worden.
 • In geval van hoogdringendheid kan men persoonlijk contact opnemen met de coördinator via mail kinderopvang@nieuwerkerken.be of telefonisch.

 

Zomervakantie juli en augustus

 

 • Vanaf de maandag na de paasvakantie tot en met 15 juni 18u30 voor de maand juli
 • Vanaf de maandag na de paasvakantie tot en met 15 juli 18u30 voor de maand augustus.
 • Na deze periode worden de inschrijvingen afgesloten en kan er niet meer geannuleerd of gewijzigd worden.
 • In geval van hoogdringendheid kan men persoonlijk contact opnemen met de coördinator via mail kinderopvang@nieuwerkerken.be of telefonisch.

 

 

4.3. Sorrykaarten

 

Voorinschrijvingen in de kinderopvang, annulatieprocedures, … maken dat er nog weinig vrije ruimte is voor leuke, niet geplande activiteiten met je kind(eren). Dit is echter wel mogelijk mits het gebruik van een sorrykaart.

 

- Bij onvoorziene activiteiten is het mogelijk, op een dag dat je kind normaalgezien is ingeschreven in de opvang voor een vakantiedag of schoolvrije dag, gebruik te maken van de sorrykaart. Er wordt dan geen boete aangerekend voor die dag dat u correct gebruik maakt van de sorrykaart.

 

- Je krijgt 4 kaarten per kind per kalenderjaar: 2 te gebruiken als annulatie van een voorinschrijving en 2 te gebruiken bij het laattijdig afhalen van een kind na sluitingstijd. Deze kaarten worden bijgehouden op het bureau.

 

- om gebruik te kunnen maken van een sorrykaart, laat je de opvang steeds weten dat je kind niet aanwezig zal zijn en laat je schriftelijk( brief of mail vanuit gepersonaliseerd mailadres) weten dat je afziet van de voorinschrijving.

 

4.4. Uitstappen Zomervakantie

 

Tijdens de zomervakantie organiseren we twee uitstappen:

 

1. De daguitstap eerste week van augustus:

Voorafgaande inschrijving voor deze dag is niet mogelijk.

Inschrijvingen starten na de collectieve sluiting en zijn pas definitief na betaling van de kostprijs van de uitstap. Plaatsen zijn beperkt.

 

2. Namiddag activiteit op de slotdag ( laatste woensdag van de zomervakantie)

Voorafgaande inschrijving voor deze dag is niet mogelijk.

Inschrijvingen starten na de daguitstap en zijn pas definitief na betaling van de kostprijs van de activiteit. Plaatsen zijn beperkt.

 

4.5. Afspraken in verband met de breng- en haalmomenten

 

 • De kinderen worden naar de opvang gebracht en weer afgehaald door de ouders, vertrouwenspersonen of afhaalpersonen. Voor informatiedoorstroming tussen ouders en begeleid(st)ers en voor de veiligheid van de kinderen vragen wij dat je hiervoor binnenkomt in de opvanglokalen.
 • De uren van aankomst en vertrek worden digitaal en manueel geregistreerd. Indien gewenst kan het aanwezigheidsformulier afgetekend worden.
 • Indien de kinderen door iemand anders dan de ouder(s), de vertrouwenspersonen of afhaalpersonen worden afgehaald, moet dit op voorhand schriftelijk gemeld worden in de opvang zelf. Dit kan met het formulier “TOELATING”. ( te vinden in de inschrijvingsmap of op de website van gemeente Nieuwerkerken en tevens te verkrijgen in de opvang) ondertekend door één van de ouders.
 • Wanneer het kind zich zelfstandig mag verplaatsen van en naar de opvang, dan geven de ouders hiervoor een schriftelijke toestemming via het formulier “ TOELATING) en ligt de verantwoordelijkheid bij de ouder(s).

 

4.5. Vervoer van de kinderen van en naar school

Het vervoer van en naar de diverse scholen wordt georganiseerd door de opvang zelf. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van ons minibusje en de auto’s van de begeleiding of coördinatoren.

 

4.6 Vervoer van de kinderen naar de gemeentelijke Speelpleinwerking tijdens Paas- en zomervakantie.

 

Vanuit IBO Het Bieke kunnen de kinderen, die tijdens de dag bij ons de opvang gebruiken, ook deelnemen aan de activiteiten van de gemeentelijke speelpleinwerking.

 • Ouders moeten deze kinderen dagelijks opgeven voor dit vervoer en de lijst aftekenen.
 • Enkel de kinderen vermeld op deze lijst worden naar de SPW gebracht en indien nodig ook terug opgehaald.
 • Alle inschrijvingen voor uitstappen van de SPW en de betalingen ervan gebeuren rechtstreeks op de speelpleinwerking.

 1. 5.    Klachten

 

IBO het Bieke beschikt over een klachtenprocedure. Deze procedure ontvangen de ouder(s) bij de inschrijving van hun kind(eren). Eventuele bemerkingen in verband met de kinderopvang dienen in de eerste plaats aan de coördinator of aan de begeleid(st)ers te worden meegedeeld. Er kan in uitzonderlijke gevallen ook contact worden opgenomen met het bestuur.

Pas in tweede instantie, als de betrokken partijen niet tot een vergelijk komen, kan men met klachten terecht bij de klachtendienst van Kind en Gezin.

Klachtendienst Kind en Gezin Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

(tel 02/533 14 14 of e-mail klachtendienst@kindengezin.be)

 

 1. 6.    Verzekering

 

Een verzekering tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid werd afgesloten. De polissen liggen ter inzage bij de coördinator.

Schade of vernieling die door een kind moedwillig wordt aangericht aan de gebouwen of het interieur van het IBO vallen niet onder deze verzekeringspolis. De ouders zijn hiervoor financieel aansprakelijk en kunnen indien nodig gebruik maken van hun eigen privé-verzekering BA.

 

 1. 7.    Intern werkingskader

 

Voor meer informatie kunnen ouders steeds terecht bij de coördinatoren.  Zowel het decreet, het kwaliteitscharter als het kwaliteitshandboek zijn ter inzage beschikbaar.  Wat hier volgt is een korte omschrijving van ons werkingskader.

Bovendien kan u terecht op de website van Kind en Gezin voor meer informatie over buitenschoolse opvang. www.kindengezin.be

 

7.1         Principes met betrekking tot het gevoerde pedagogisch beleid

 

De buitenschoolse opvang het Bieke Nieuwerkerken voldoet aan de basisvoorwaarden van het nieuwe decreet. Kind en Gezin oefent toezicht uit op de naleving van deze voorwaarden. Bijgevolg heeft Kind en Gezin ook toegangsrecht tot de vestigingsplaatsen en vervullen zij, naast een controlerende functie, een ondersteunende en begeleidende functie.

 

IBO het Bieke garandeert een kwalitatieve opvang. De werking van het initiatief is gebaseerd op een aantal kwaliteitscriteria die fundamenteel zijn.  Deze kwaliteitscriteria zijn gegroepeerd rond 5 thema’s en worden verwoord in het kwaliteitscharter: pedagogische werking, de begeleiding, de ouderparticipatie, infrastructuur, de veiligheid en de gezondheid.

 

7.2. Principes met betrekking tot de samenwerking met ouder(s) en kinderen

 

De ouder(s) blijven op de eerste plaats de belangrijkste opvoeders.. Wij, als IBO, hebben ook een opvoedingsondersteunende taak en willen daarom een partner zijn van de ouder(s) in de opvoeding van hun kinderen. Een goede informatie-uitwisseling is hier uiterst belangrijk!

Daarom vragen wij dat de ouders de juist identificatiegegevens van de kinderen doorgeven.

Bovendien proberen we ook zicht te krijgen op het kind als persoon en op de leefwereld van de kinderen.

 

We trachten ouder(s) zoveel mogelijk te informeren via het meldingsbord, activiteitenfolders én nieuwsbrieven. Het initiatief is steeds toegankelijk  voor alle ouders.

Wij achten het belangrijk dat ouder(s) meedenken, advies geven en beslissingen nemen rond het beleid en de kwaliteit van de kinderopvang. Ouderparticipatie is mogelijk via dagelijkse contacten met begeleidsters en coördinatoren, informele momenten o.a. dag van het IBO, kerstfeestje, …

 

 

Onze samenwerking met kinderen steunt op het verdrag van de rechten van het kind waar inspraak en participatie als basisrechten worden beschreven.

Kinderen krijgen inspraak bij het inrichten van de ruimten, organiseren van een activiteit, kiezen voor vrij spel of geleide activiteiten, enz… .

Ook maken wij tijd voor kringgesprekken waar de kinderen hun mening kunnen uiten. Op deze manier wordt ook aandacht besteed aan sociale vaardigheden en leren kinderen omgaan met anderen. (conflicten oplossen).

In ons aanbod naar de kinderen proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de eigen creativiteit en de draagkracht van het kind.

 

7.3. Principes met betrekking tot de samenwerking met externen

 

Wij proberen de buitenschoolse opvang niet te isoleren. Wij maken deel uit van een gemeenschap. In deze gemeenschap zijn er allerlei diensten of verenigingen waarmee we kunnen samenwerken. Diverse verenigingen organiseren activiteiten tijdens het schooljaar en de vakantieperiodes. Als IBO bieden wij de ouders en kinderen de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. Deze deelname wordt georganiseerd door de opvang zelf.

Zo nemen we regelmatig deel aan activiteiten van de gezinsbond en is er een samenwerking met de gemeentelijke speelpleinwerking.

Voor meer informatie hierover kan je terecht met de coördinator.

Voor vragen rond de ontwikkeling en de opvoeding van kinderen werken we samen met de opvoedingswinkel van Sint-Truiden.  Elke ouder kan daar terecht met zijn specifieke vragen en zal er geholpen worden door een team van deskundigen.

Opvoedingswinkel Haspengouw
Rummenweg 2
3800 Sint-Truiden  0492 97 07 88   0493 25 18 74

info@opvoedingswinkelhaspengouw.be of www.opvoedingswinkelhaspengouw.be 

 1. 8.    Wederzijdse afspraken op niveau ouder(s) – voorziening

 

8.1. Algemene afspraken

 

De opvang van de kinderen wordt in goede banen geleid door een team van begeleid(st) ers die hiervoor zijn opgeleid. Wekelijks zijn er interne werkbesprekingen en regelmatig wordt er bijscholing georganiseerd. De begeleidsters en coördinatoren houden zich aan het beroepsgeheim.

 

Naast de mogelijkheid tot invulling van de eigen vrije tijd, dient de kinderopvang ook de nodige structuur aan te bieden. Kinderen hebben nood aan een duidelijke dagindeling.  Zeker tijdens de vakantieperiode is de mogelijkheid tot vrij spel niet voldoende. De begeleiding zal tijdens de vakanties een gevarieerd aanbod in activiteiten voorzien waaruit de kinderen kunnen kiezen.

 

De kinderen moeten zich in de opvang aan de huisregels houden.

 

Huiswerkbegeleiding behoort niet tot de taken van het personeel. Wij bieden enkel de mogelijkheid om kinderen in een rustige ruimte huiswerk te laten maken.

 

8.2 Afspraken i.v.m. voeding en drank

 

Boterhammen, drank en tussendoortjes worden van thuis meegebracht.

De kinderen kunnen ‘s morgens tussen 7u30 en 8u indien nodig hun ontbijt opeten in de opvang, ouders brengen hiervoor alles mee.

Zowel naschools als tijdens de vakantiedagen krijgen de kinderen gratis één koek en drankje aangeboden door het opvanginitiatief.

Tijdens schoolvrije- of globale vakantiedagen hebben we vaste eetmomenten verdeeld over de volledige dag.

Indien uw kind allergisch is voor bepaalde voedingsstoffen dient u dit bij de inschrijving te vermelden of op nadien doorgeven via het formulier “wijziging aan het dossier”.

Mogen we met aandrang vragen om de kinderen zo weinig mogelijk suikerrijke voeding mee te geven en te zorgen voor een gezonde maaltijd voor de kinderen.

Sport- en energiedranken horen niet thuis in de opvang en mogen er niet geconsumeerd worden. De kinderen hebben van nature genoeg energie om zich een ganse dag in de opvang te amuseren.

 

8.3 Afspraken i.v.m. ziekte van de kinderen

 

Indien een kind ziek wordt tijdens het opvangmoment, zijn de dokterskosten ten laste van de ouder(s). Wanneer een kind té ziek is om naar school te gaan, kan het ook niet naar de opvang komen.

Kinderen met de volgende symptomen worden geweigerd:

 

 • diarree, braken, koorts meer dan 38°, zeer zware hoest.
 • elk kind dat wegens ziekte zoveel aandacht vraagt dat de gezondheid en/of veiligheid van de andere kinderen niet meer gegarandeerd kan worden (bv overprikkelbaarheid, onophoudelijk huilen)
 • elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van de kinderopvang wegens ziektetoestand.

 

Moet een kind geneesmiddelen innemen, dan dienen de ouders hier de coördinator en/of de begeleiding van op de hoogte te brengen.

Wij gaan er vanuit dat voorgeschreven medicatie zoveel mogelijk thuis toegediend wordt.

Wanneer toediening van medicatie op doktersvoorschrift toch noodzakelijk is in de opvang, vragen wij een dokters- of apothekersattest waarop duidelijk het volgende vermeld staat:

 

 • naam van het medicijn,
 • naam en handtekening van de dokter,
 • naam van het kind,
 • datum van aflevering en vervaldatum, van het attest
 • dosering, wijze van toediening en duur van behandeling,
 • wijze van bewaren van het geneesmiddel.

 

Op eigen initiatief dient de opvang geen medicatie toe.

Na overleg met de ouders, wordt hierop (enkel bij koorts )een uitzondering gemaakt. Als een kind koorts krijgt tijdens de opvanguren, wordt maximaal 1 dosis paracetamol in de vorm van siroop of poeder ( afhankelijk van de leeftijd) toegediend en dit zonder advies van een arts.

 

Voor lichte medicatie zonder voorschrift , vragen we een getekende verklaring van de ouders , waarin zij ons de toelating geven het medicijn toe te dienen

 

Bij ziekte of ongeval tijdens de opvanguren, trachten wij eerst de ouder(s) te contacteren om met hen de toestand te bespreken en de nodige stappen af te spreken. Indien de ouder(s) niet bereikbaar zijn, handelt de opvang in het belang van het kind.

 

Indien de ouder(s) op de hoogte zijn van eventuele medische problemen van hun kinderen, die enerzijds gevaar zouden kunnen betekenen voor de begeleiding en kinderen of anderzijds een bijzondere waakzaamheid veronderstellen, vragen wij dit te signaleren.

In België is het vaccineren van jonge kinderen tegen poliomyelitis verplicht. Het is echter sterk aanbevolen om elk kind ook te vaccineren volgens het vaccinatieschema van Kind en Gezin.

 

Indien de coördinatoren vinden dat het welbevinden (lichamelijke of psychische veiligheid) van het kind in gevaar is, kan zij op elk moment een dokter inschakelen.

 

8.4. Afspraken i.v.m. kledij

 

De tijd die een kind in de opvang doorbrengt, is invulling van de vrije tijd.

Wij verzoeken de ouder(s) dan ook nadrukkelijk om kinderen ten alle tijden te voorzien van kledij die het mogelijk maakt om te “spelen”.

Op schoolvrije- en vakantiedagen wordt gevraagd om uw kinderen te voorzien van speelkledij aangepast aan alle weersomstandigheden.

 

 

 

8.5 Naleving van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Het Initiatief voor Buitenschoolse Kinderopvang Het Bieke gaat ervan uit dat, zonder tegenbericht ondertekend door minstens één van de ouders, groepsfoto’s en foto’s die in de kinderopvang of tijdens onze activiteiten gemaakt worden van uw kind(eren), mogen tentoongesteld worden in de opvang of gepubliceerd worden.

 

 

9. Geldelijke bepalingen

 

De ouderbijdrage gebeurt conform de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse regering. De specifieke bepalingen in verband met de ouderbijdrage zitten als bijlage bij dit huishoudelijk reglement.

 

9.1. Wijze van betaling

 

De ouder(s) ontvangen maandelijks een factuur. Hierbij zal ook een overzicht zitten van het aanwezigheidsformulier van uw kind(eren).

Bij twijfel over het aantal opvanguren kan u steeds terecht bij de coördinator.

Deze factuur kan via overschrijving betaald worden op rekeningnummer:

097-1726510-07 en dit ten laatste drie weken na factuurdatum.

 

Bij eventuele betalingsmoeilijkheden dient u de coördinator of de sociale dienst van het OCMW  hiervan op de hoogte te brengen zodat oplossingen kunnen worden gezocht. (sociaal tarief of sterk verminderd sociaal gezinstarief)

Bij adreswijziging of wijziging van de gezinstoestand, dient u hiervan de coördinator op de hoogte te brengen.

 

9.2 Domiciliering ( mogelijk vanaf september 2014)

 

Ouders kunnen hun facturen betalen per domiciliering. Ze dienen hiervoor de nodige formulieren in te vullen en terug te bezorgen aan de financiële dienst.

 

9.3. Opzegmodaliteiten

 

Gezinnen die niet meer voldoen aan de voorwaarden om gebruik te maken van de opvang ( ouders die verhuizen en waarvan de kinderen niet meer in Nieuwerkerken naar school gaan) zullen geweigerd worden in de opvang  van zodra ze niet meer aan de voorwaarden voldoen.

 

 

Voor meer informatie over de inhoud van dit huishoudelijk reglement kan u altijd terecht bij de coördinator.

 

Indien er zich problemen voordoen die niet in het huishoudelijk reglement zijn opgenomen beslist het opvanginitiatief hierover.

 

 

 

 

Ondergetekende verklaart hierbij het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang te hebben gelezen en een kopie ervan te hebben ontvangen én als dusdanig ermee akkoord te gaan.

 

 

 

Nieuwerkerken, ……./………./201..

 

 

 

Naam en handtekening,

 

 

 

………………………………………………………………………

 

 

 

 

Gelieve deze pagina ondertekend terug te bezorgen aan de coördinator. Het overige blijft te uwer beschikking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bijlage huishoudelijk reglement    TARIEVEN: 1 januari 2014

 

Ouderbijdragen

 

Meer dan 1 kind uit hetzelfde gezin gelijktijdig aanwezig

Gewone schooldagen

voor- en naschools

0,95 euro per begonnen half uur

0,70 euro per begonnen half uur

Woensdagnamiddag

0,95 euro per begonnen half uur. Vanaf 2 uren: tarief vakantiedag

0,70 euro per begonnen half uur. Vanaf 2 uren: tarief vakantiedag

Schoolvrije dagen en

vakantiedagen

van 0 u tot 3 u

van 3 u tot 6 u

meer dan 6 uren

 

 

3.60 euro

5.40 euro

10.70 euro

 

 

2.70 euro

4.00 euro

8,00 euro

Laattijdig afhalen van een kind na sluitingsuur

5 euro per kind

5 euro per kind

 

De ouderbijdragen worden berekend op het totaal verblijf per dag (=verblijfsduur s morgens + verblijfsduur ‘s avonds).

 

Sociale tariefregeling:


A- Kerngezinnen, eenoudergezinnen en feitelijke gezinnen (samenwonenden) met een
     gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen onder de WIGW-grens: 50% korting op de
     algemene tariefregeling. Deze regeling geldt enkel voor loon- en weddetrekkenden en

     vervangingsinkomens. De nodige bewijsstukken dienen door de aanvragers voorgelegd

     te worden.


B- Op voorlegging van een door het OCMW gemotiveerde goedkeuring wordt aan ouders

     met financiële moeilijkheden die niet in aanmerking komen voor de sociale tariefregeling
     vermeld onder A, een korting toegekend van 50% op de algemene tariefregeling.


C- Wanneer de kansarmoede situatie van het gezin daartoe aanleiding geeft, wordt op
      uitdrukkelijke en gemotiveerde aanvraag door het OCMW een sterk verminderd sociaal

gezinstarief toegestaan. Een toegekend sociaal tarief wordt minstens jaarlijks geëvalu-eerd en kan slechts worden hernieuwd na voorlegging van de hierboven onder A, B of C vermelde documenten.
Tariefregeling bij opvang van meer kinderen uit hetzelfde gezin: Bij de opvang van meer gelijktijdig ingeschreven kinderen uit hetzelfde gezin op eenzelfde dag, wordt 25% korting verleend op de totale ouderbijdrage. Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociaal tarief.

 

D- Voor alle  personeelsleden van gemeente Nieuwerkerken en OCMW Nieuwerkerken, geldt eveneens een korting van 50% op de algemene tariefregeling.

 

Administratieve toeslag bij misbruik van het systeem van voorinschrijvingen en aangetekende aanmaning tot betalen

 • Indien vooringeschreven kinderen niet aanwezig zijn en er ook niet tijdig geannuleerd is, zal er een reserveringskost van 2,50 euro per kind per dagdeel aangerekend worden.
 • Er worden geen reserveringskosten aangerekend bij:- ziekte van het kind of één van de ouders, in geval van overmacht, wijziging van de werksituatie van de ouders of bij het gebruik van een sorrykaart

Bij het versturen van de tweede  aanmaning (aangetekend) wordt er een administratieve kost van 10€ aangerekend. 

 

bijlage huishoudelijk reglement    

 

Procedure voorinschrijvingen Globale vakanties

 

Voorinschrijven (reservatie) is voor alle vakanties VERPLICHT

Voorinschrijvingen gebeuren schriftelijk via mail kinderopvang@nieuwerkerken.be of via het een inschrijvingsformulier.

De inschrijvingsformulieren zijn te verkrijgen in de 3 opvanglocaties of kan men downloaden via de website van de gemeente Nieuwerkerken: www.nieuwerkerken.be/diensten/initiatief buitenschoolse opvang.

De inschrijvingsformulieren kunnen ook persoonlijk afgegeven worden in elke opvanglocatie.

 

Per kind wordt er een inschrijvingsformulier ingevuld met duidelijk vermelding van naam van het kind, naam van de ouders en handtekening.

 

De formulieren worden gedateerd op het ogenblik van de afgifte in de opvang.

De kinderen worden ingeschreven volgens datum van afgifte tot de maximum capaciteit bereikt is.

 

Alle ouders ontvangen een bevestiging van de voorinschrijving voor de aanvang van de vakantie.

Als er geen plaats meer is op bepaalde dagen dat opvang gewenst is worden ouders hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

Telefonische voorinschrijvingen worden niet aanvaard.

 

Indien voor ingeschreven kinderen niet aanwezig zijn, zal er een reserveringskost van 2,50 euro per kind per dagdeel (vm en nm) aangerekend worden.

Er worden geen reserveringskosten aangerekend bij:

- ziekte van het kind of één van de ouders: Doktersbriefje binnenbrengen voor het einde van de maand. (voor facturatie),

- in geval van overmacht: bewijs binnenbrengen

- wijziging van de werksituatie van de ouders: bewijs van de werkgever bezorgen voor het einde van de maand ( voor facturatie)

- of bij het gebruik van een sorrykaart

 

 

 

 

 

 

Voorinschrijven kan op de volgende tijdstippen:

 

Korte vakanties tijdens het schooljaar ( herfst-, kerst-, krokus en paasvakantie)

 

 • Vanaf de eerste maandag na elke vakantie tot 10 werkdagen voor de aanvang van de vakantie.
 • Na deze periode worden de inschrijvingen afgesloten en kan er niet meer geannuleerd of gewijzigd worden.
 • Niet ingeschreven, geen plaats in de opvang.
 • In geval van hoogdringendheid kan men persoonlijk contact opnemen met de coördinator via mail kinderopvang@nieuwerkerken.be of telefonisch.

 

Zomervakantie juli en augustus

 

 • Vanaf de maandag na de paasvakantie tot en met 15 juni 18u30 voor de maand juli.
 • Vanaf de maandag na de paasvakantie tot en met 15 juli 18u30 voor de maand augustus.

 

 • Na deze periode worden de inschrijvingen afgesloten en kan er niet meer geannuleerd of gewijzigd worden. Niet ingeschreven geen plaats in de opvang.

 

 • Tot die tijd kunnen de ouders de reeds doorgegeven inschrijvingen wijzigen.

 

 • 16 juni worden de definitieve lijsten gemaakt voor de maand juli en aan de hand van die lijsten kan de uurrooster van de begeleiding opgemaakt worden.
 • 16 juli worden de definitieve lijsten gemaakt voor de maand augustus en aan de hand van die lijsten kan de uurrooster van de begeleiding opgemaakt worden.

 

 • Wanneer het kind niet op het vooringeschreven moment aanwezig te zijn, gelieve dit tijdig te melden aan de opvang of via mail.

 

 • Wanneer mensen dringend nood aan opvang hebben kunnen ze binnen de opvanguren (9u00-18u30) contact opnemen met de coördinator op het GSM nummer van het Bieke 0473 45 02 99 of via mail kinderopvang@nieuwerkerken.be

 [1] Globale verlofdagen zijn dagen dat alle scholen gesloten zijn

Schoolvrije dagen zijn vrije dagen die per school individueel bepaald zijn

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31