Rampenfonds: schadedossier doorgeven aan gemeente voor erkenning als ramp

Als gevolg van de zesde staatshervorming is het Rampenfonds overgeheveld naar de gewesten.

 • Rampen die zich voor 1 juli 2014 hebben voorgedaan, blijven een federale bevoegdheid.
 • Rampen die zich vanaf 1 juli 2014 voordoen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest, zijn een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. U dient uw aanvraag in bij het Vlaams Rampenfonds, Boudewijnlaan 30 bus 48, 1000 Brussel.

Als er zich een natuurramp heeft voorgedaan, zal het gemeentebestuur zo veel mogelijk gegevens verzamelen met betrekking tot de eventueel opgelopen schade in de gemeente in het kader van de erkenning van de ramp.

 

Wanneer kan u een beroep doen op het Rampenfonds?

 

Als u door een overstroming, een aardbeving, het overlopen of de opstuwing van openbare riolen of door een aardverschuiving of grondverzakking schade heeft opgelopen: CONTACTEER UW VERZEKERAAR!

 

Sinds 1 maart 2007 is in alle woningverzekeringspolissen (brand – eenvoudige risico's) verplicht de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen.

In uitzonderlijke gevallen én als het schadefeit als algemene ramp erkend wordt, kan het rampenfonds tussen komen.

Het rampenfonds komt enkel tussen voor:

 • de goederen die geen eenvoudig risico inhouden;
 • de goederen die in principe uitgesloten zijn van de dekking door de verzekering, namelijk de niet-binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten, de bosaanplantingen;
 • de goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van het slachtoffer (het gaat om slachtoffers die op de dag van de ramp een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulp ontvingen of die in aanmerking konden komen voor het verkrijgen van een leefloon of gelijkwaardige hulp);
 • de goederen die tot het openbaar domein behoren van gemeenschappen, gewesten, provincies, gemeenten, intercommunales, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, openbare instellingen die zijn belast met de organisatie van de eredienst of van het verlenen van morele diensten op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing.

 Hoe wordt een natuurramp erkend?

 

Als er zich een natuurramp heeft voorgedaan, is het de taak van de gemeente om daar zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen.

De gemeente zal die informatie bezorgen aan het Vlaams Rampenfonds, die op zijn beurt de erkenning van de ramp aan de minister-president van de Vlaamse overheid zal vragen.

Het Vlaams Rampenfonds verzamelt alle wetenschappenlijke en financiële informatie die nodig is om een dossier samen te stellen. De minister-president legt het erkenningsdossier aan de Vlaamse Regering voor, die beslist over de goedkeuring.

Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na verschijning in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.

Indien u denkt dat u beroep kan doen op het rampenfonds, is het belangrijk dat u het gemeentebestuur op de hoogte brengt van de geleden schade.  U kan dit doen via e-mail preventie@nieuwerkerken.be of via het onthaal van het sociaal huis.

 

Hoe dien ik mijn dossier in?

 • Contacteer in eerste instantie je verzekeringsmaatschappij;
 • Verzamel zoveel mogelijk bewijsstukken (aankoop- en herstelfacturen, foto's, …);
 • Doe uw aanvraag met de officiële aanvraagformulieren;
 • De aanvraag moet in één exemplaar worden opgestuurd naar de dienst van het Vlaams Rampenfonds:

Vlaamse overheid

Bestuurszaken

Vlaams Rampenfonds

Boudewijnlaan 30 bus 48, zone 4c

1000 Brussel

 • Licht het gemeentebestuur in van uw aanvraag tot schadevergoeding voor een correcte opvolging van uw dossier.

 Meer informatie?

 

Meer informatie en de nodige documenten betreffende de schadevergoedingsprocedure vindt u op de website www.bestuurszaken.be/rampenfonds.

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31