Vrijstelling heffing afvalwater

Wie komt in aanmerking?

Abonnees die op 1 januari van het facturatiejaar of op de datum van overlijden genieten van:

 • ofwel het gewaarborgd inkomen voor bejaarden volgens de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen volgens de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen;
 • ofwel het leefloon of levensminimum, toegekend door het OCMW met toepassing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, respectievelijk van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
 • ofwel de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap volgens de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
 • ofwel de tegemoetkoming hulp aan bejaarden volgens de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
 • ofwel de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap volgens de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
  of
 • abonnees met een gezinslid gedomicilieerd op hetzelfde adres voor wie conform artikel 487bis-octies van het Burgerlijk Wetboek de verlengde minderjarigheid werd uitgesproken en die geniet van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en/of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap volgens de wet van 27 februari 1987 betreffende tegemoetkomingen aan personen met een handicap;

De vrijstelling wordt uitsluitend verleend voor de plaats van het watergebruik die tevens zijn wettelijke domicilie is.

Aanvraag tot vrijstelling

De aanvraag tot vrijstelling moet ingediend worden bij VMM binnen drie maanden vanaf de verzendingsdatum van de drinkwaterfactuur.

De aanvraag moet vergezeld zijn van volgende attesten:

 • ofwel een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen waaruit blijkt dat de abonnee genoten heeft van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of van de inkomensgarantie voor ouderen;
 • ofwel een attest afgeleverd door het OCMW waaruit blijkt dat de abonnee genoten heeft van een door het OCMW toegekend leefloon of levensminimum;
 • ofwel een attest afgeleverd door De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat de abonnee genoten heeft van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en/of de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap;
  en, indien van toepassing, een document waaruit blijkt dat op hetzelfde adres een gezinslid is gedomicilieerd voor wie conform artikel 487bis-octies van het Burgerlijk Wetboek de verlengde minderjarigheid werd uitgesproken, plus een bewijs dat deze verlengde minderjarigheid aantoont.

Contact

madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
25/02 : Kiennamiddag
Kiennamiddag   Deuren open om 12 uur   Vvk bij ouderraadleden/in... Meer...
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...