Disclaimer

Deze disclaimer geeft de gebruikersvoorwaarden en het beleid betreffende de persoonsgegevens weer van het gemeentebestuur van Nieuwerkerken voor haar website.

Gebruikersvoorwaarden

Welkom op onze Internetsite http://www.nieuwerkerken.be (hierna aangeduid als: "Website Gemeentebestuur Nieuwerkerken"). Lees eerst nauwkeurig deze Gebruiksvoorwaarden. Gebruik de tabs bovenaan om deze tekst te mailen of te printen.

Algemeen

Elk gebruik van de Website Gemeentebestuur Nieuwerkerken is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Gemeentebestuur Nieuwerkerken behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Wanneer je aanlogt of deze website gewoon bezoekt of gebruikt, aanvaard je de op dat ogenblik geldige Gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de Website Gemeentebestuur Nieuwerkerken is volledig op eigen risico.

Beschikbaarheid van de Website Gemeentebestuur Nieuwerkerken

Gemeentebestuur Nieuwerkerken wijst expliciet elke aansprakelijkheid af voor de continue beschikbaarheid van de website. Daarnaast heeft Gemeentebestuur Nieuwerkerken het recht om op elk ogenblik de exploitatie en/of het onderhoud van deze website geheel of gedeeltelijk stop te zetten of de toegang tot de site te beperken zonder voorafgaande kennisgeving.

Gebruik van de Website Gemeentebestuur Nieuwerkerken, de inhoud ervan en de aangeboden informatie

De door Gemeentebestuur Nieuwerkerken gepubliceerde informatie is gratis, tenzij anders geformuleerd. Elke gebruiker mag de aangeboden informatie gebruiken en documenteren voor privé-doeleinden. Elk ander gebruik van de informatie, in het bijzonder elke vorm van reproductie, wijziging of integratie in publicaties of advertenties is enkel toegestaan na goedkeuring van Gemeentebestuur Nieuwerkerken of de rechtmatige eigenaar van de informatie. Gemeentebestuur Nieuwerkerken benadrukt dat er beschermende rechten kunnen gelden voor de inhoud en de informatie; deze beschermende rechten (in het bijzonder naam en merk) blijven altijd eigendom van Gemeentebestuur Nieuwerkerken. Alle informatie werd zorgvuldig door Gemeentebestuur Nieuwerkerken verzameld en gecontroleerd en vervolgens naar eigen goeddunken gepubliceerd. De informatie van derden werd ongewijzigd overgenomen. De gebruikers moeten zelf nagaan of de geleverde informatie correct, volledig en/of up-to-date is. De aansprakelijkheid van Gemeentebestuur Nieuwerkerken voor schade als gevolg van onjuiste, onvolledig of niet-actuele informatie en ook voor schade als gevolg van een verkeerde interpretatie van de geleverde informatie door de gebruiker, is beperkt tot grove nalatigheid of intentioneel gedrag van Gemeentebestuur Nieuwerkerken. Wanneer de gebruiker de Website Gemeentebestuur Nieuwerkerken bezoekt of gebruikt, moet deze bovendien ervoor zorgen dat hij niet betrokken geraakt bij de volgende activiteiten:
• hij mag geen schade berokkenen aan personen, in het bijzonder minderjarigen, of hun persoonlijke rechten schenden;
• hij mag door het gebruik van deze site geen inbreuk plegen op de publieke moraal;
• hij mag de intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten niet schenden;
• hij mag geen content inladen die besmet is met een virus, het zogenaamde Trojaanse Paard, noch andere programma's die de informatie kunnen beschadigen;
• hij mag geen hyperlinks of content doorsturen, opslaan of inladen zonder dat hij of zij hiervoor bevoegd is, in het bijzonder wanneer deze hyperlinks of content de vertrouwelijkheidsprincipes schenden of onwettig zijn; en
• hij mag geen advertenties, ongewenste e-mails (zogenaamde "spam"), onjuiste virus-waarschuwingen, fouten enz. verspreiden noch deelnemen aan loterijen, sneeuwbalsystemen, kettingbrieven, piramidespelletjes enz.
Daarnaast kan Gemeentebestuur Nieuwerkerken ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die volgt uit een verkeerd gebruik van de geleverde informatie door de gebruiker.

Links/contents en informatie van derden

De Website Gemeentebestuur Nieuwerkerken kan links en verwijzingen bevatten naar webpagina's van derden. Gemeentebestuur Nieuwerkerken is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze webpagina's. Zij laat zich hierover dan ook niet uit en onderschrijft geen enkele van deze webpagina's noch de inhoud ervan als zijnde eigen, aangezien Gemeentebestuur Nieuwerkerken geen controle heeft over deze informatie/content. Gemeentebestuur Nieuwerkerken kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit, de juistheid of de volledigheid van de door derden geleverde informatie die op de Gemeentebestuur Nieuwerkerken Web site ook expliciet als "informatie van derden" vermeld staat, inclusief de informatie aangeleverd door de sales partners.

Software downloaden

Wanneer Gemeentebestuur Nieuwerkerken downloadbare software aanbiedt, zal het gebruik van deze software onderworpen zijn aan de licentievoorwaarden van de erkende leverancier of de betreffende fabrikant (licentie-overeenkomst). Deze voorwaarden worden meegestuurd met de software en/of kunnen verkregen worden bij de fabrikant/erkende leverancier van de software. In principe zal de gebruiker deze software enkel kunnen installeren nadat hij de betreffende licentievoorwaarden aanvaard heeft. De downloadbare software is in het algemeen enkel bedoeld voor privé-gebruik of testdoeleinden. Elk ander gebruik wordt vervolgd op basis van het strafrecht en het burgerlijk recht. De dwingende rechten van de gebruiker blijven onaangetast binnen het specifieke toepassingsgebied van de wet, zoals die van toepassing is op een bepaald territorium. Gemeentebestuur Nieuwerkerken is niet aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van gedownloade databestanden.

Belangrijk bericht in verband met computervirussen

Ook al stelt Gemeentebestuur Nieuwerkerken alles in het werk om de Website Gemeentebestuur Nieuwerkerken te vrijwaren van virussen, kan ze niet garanderen dat haar site ook virusvrij is. De gebruiker moet in zijn eigen belang de nodige veiligheids-maatregelen treffen en alle informatie, software of documentatie scannen op virussen voordat hij deze downloadt.

Regels voor het gebruik van paswoorden en verantwoordelijkheid

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn paswoorden en moet elk misbruik vermijden van de paswoorden die hij ontvangen heeft voor gebruik van de website. Indien de gebruiker vaststelt dat zijn paswoord ongewild doorgegeven is aan onbevoegden en/of derden of dat er eventueel misbruik van zijn paswoord kan gemaakt worden, moet hij Gemeentebestuur Nieuwerkerken hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Gemeentebestuur Nieuwerkerken moet dan vervolgens het betreffende paswoord blokkeren. Niettegenstaande het voorgaande kan Gemeentebestuur Nieuwerkerken noch contractueel, noch gerechtelijk of volgens wettelijke theorieën die als toepasselijk zouden kunnen beschouwd worden, aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit elk misbruik van persoonlijke paswoorden, behalve wanneer dit misbruik het gevolg is van intentioneel gedrag of grove nalatigheid van een Gemeentebestuur Nieuwerkerken-werknemer of een derde partij die voor Gemeentebestuur Nieuwerkerken werkt. Daarnaast behoudt Gemeentebestuur Nieuwerkerken zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder aanduidbare reden de toegangsrechten van de gebruiker tot de met paswoord beveiligde zone te annuleren of te beperken door zijn Gebruikersdata te blokkeren.

Beperking van de aansprakelijkheid

Gemeentebestuur Nieuwerkerken kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade zoals winstderving, annulering of onderbreking van operaties of gegevensverlies, behalve wanneer deze aansprakelijkheid wettelijk verplicht is.

Jurisdictie / Toepasbare wetgeving

De Website Gemeentebestuur Nieuwerkerken wordt onderhouden en beheerd enkel voor landen waarin Gemeentebestuur Nieuwerkerken een business-vestiging heeft. Gemeentebestuur Nieuwerkerken staat niet in voor de geschiktheid of beschikbaarheid van de informatie, software en/of documentatie voor weergave en downloading elders ter wereld. Gebruikers die vanuit andere landen toegang nemen tot de Website Gemeentebestuur Nieuwerkerken zijn zelf verantwoordelijk voor de conformiteit met de lokale wetgeving. De toegang tot de informatie, software en/of documentatie op de Website Gemeentebestuur Nieuwerkerken is uitdrukkelijk verboden vanuit landen waar deze content als onwettig beschouwd wordt. Deze Gebruiksvoorwaarden ressorteren onder de wetgeving van Belgïe. Voor zover de partijen tot een akkoord kunnen komen over de plaats van jurisdictie bij geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, zal dit Hasselt - Belgïe, zijn.

Privacy beleid

Gemeentebestuur Nieuwerkerken en jouw persoonlijke gegevens

Gemeentebestuur Nieuwerkerken poogt de aan de klanten geboden diensten voortdurend te verbeteren en de persoonlijke informatie van onze klanten en de bezoekers van onze websites zo goed mogelijk te beveiligen. De term "Persoonlijke Informatie" omvat alle informatie om de identificatie van een individu mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Gemeentebestuur Nieuwerkerken verklaart en garandeert zich strikt te houden aan de wetten op de gegevensbeveiliging en andere toepasbare wetten.

Je kan de webpagina's van Gemeentebestuur Nieuwerkerken bezoeken zonder dat je persoonlijke gegevens moet ingeven. In sommige gevallen hebben wij of onze partners echter wel bepaalde gegevens nodig om je een betere service te kunnen verlenen. Wanneer je ons dergelijke informatie wil geven (bv. naam, adres, e-mail), wordt je eerst door ons geïnformeerd over de manier waarop deze gegevens gebruikt zullen worden en kan je dan "submitten".

Gemeentebestuur Nieuwerkerken en veiligheid en kwaliteit van informatie

Het is onze bedoeling om de kwaliteit en de integriteit van jouw persoonlijke gegevens te vrijwaren. We hebben hiervoor de nodige technische en organisatorische voorzieningen getroffen, bv. het coderen van mails of persoonlijke gegevens die op onze websites ingevoerd worden.

Gemeentebestuur Nieuwerkerken voert zo snel mogelijk elke door jou gewenste wijziging van de persoonlijke gegevens uit.

Jouw support is van onschatbare waarde, bv. om te verzekeren dat de wijzigingsaanvragen teruggestuurd worden naar het adres van de verzender.

Gemeentebestuur Nieuwerkerken en gebruikte technologieën (Cookies, Web beacons)

Af en toe verzamelen wij informatie over de bezoekers van onze on line-diensten om onze Internetdienst en onze andere on line-diensten te verbeteren en om beter te kunnen inspelen op de behoeften van onze klanten. Dit gebeurt echter volledig anoniem zodat identificatie onmogelijk is. Wij gebruiken zogenaamde cookies om de kwaliteit van onze dienst te verhogen.
Cookies zijn gegevens die door jouw browser opgeslagen worden. Dankzij deze cookies kunnen wij jou bij elk toekomstig bezoek aan onze websites persoonlijk behandelen. Wanneer je niet wenst dat deze cookies bijgehouden worden op je browser, moet je dit gewoon in je browser aanpassen. Raadpleeg hiervoor de gebruikersdocumentatie van de browser.

Gemeentebestuur Nieuwerkerken en technologieën voor gegevensbeveiliging

Dankzij nieuwe technische ontwikkelingen hebben de gebruikers meer controle over hun persoonlijke gegevens. Wanneer dit door de aard van de gegevens nodig is, zal Gemeentebestuur Nieuwerkerken al het mogelijke doen om aan de gebruikers aanvaardbare opties te bieden.

Gemeentebestuur Nieuwerkerken en veiligheid voor kinderen

Kinderen mogen op de Gemeentebestuur Nieuwerkerken-websites geen persoonlijke informatie ingeven zonder toestemming van hun ouders of een voogd. Wij vragen dan ook aan de ouders en voogden om de kinderen duidelijk te informeren over een veilig en verantwoordelijk gebruik van hun Persoonlijke Informatie.

Wij zijn van mening dat we ons moeten houden aan alle wetten en bepalingen hieromtrent.
Elke inbreuk die aan het licht komt, zal onderzocht en vervolgd worden door Gemeentebestuur Nieuwerkerken.

 

Wettelijke bepalingen


Geen content-garanties

De Gemeentebestuur Nieuwerkerken-website bevat links naar websites die door derden beheerd worden. Gemeentebestuur Nieuwerkerken selecteert deze websites zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de content van deze websites en voor de conformiteit van de informatie met de toepasselijke wetten op de gegevensbeveiliging.

Alle informatie op onze internetsite wordt nauwgezet gecontroleerd door Gemeentebestuur Nieuwerkerken of onze partners. Gemeentebestuur Nieuwerkerken noch de betrokken derden kunnen garanderen dat deze informatie juist, volledig en up-to-date is.

Gebruik van internetpagina's

De inhoud en de layout van de internetpagina's van Gemeentebestuur Nieuwerkerken zijn beveiligde intellectuele eigendom. Elke vorm van reproductie moet vooraf goedgekeurd worden door Gemeentebestuur Nieuwerkerken.

Ons beleid inzake gegevensbeveiliging zal vanzelfsprekend mee-evolueren met het internet zelf. Wijzigingen inzake ons veiligheidsbeleid en de door ons toegepaste databeveiliging worden zo snel mogelijk op deze pagina meegedeeld.

Contact

Informatiedienst
Kerkstraat 113
3850 Nieuwerkerken
Tel 011 48 03 62
Fax 011 67 37 00
http://www.nieuwerkerken.be
madiwodovrzazo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
25/02 : Kiennamiddag
Kiennamiddag   Deuren open om 12 uur   Vvk bij ouderraadleden/in... Meer...
23/03 : Frank Vander linden solo
Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, maakte in 2009 een opvallend... Meer...